Atklāts konkurss „Dzelzsbetona gulšņu un sliežu stiprinājumu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.LDZ 2018/2-IB) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Dzelzsbetona gulšņu un sliežu stiprinājumu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.LDZ 2018/2-IB)

Papildus informācija: 

02.05.2018. pievienots līgums.

16.04.2018. - pievienots iepirkuma procedūras Ziņojums

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Dzelzsbetona gulšņu un sliežu stiprinājumu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/2-IB (turpmāk – konkurss).

 

1. Atklāta konkursa priekšmets:

dzelzsbetona gulšņu un sliežu stiprinājumu piegāde saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem, šādā paredzamajā kopējā apjomā:

 

Nr. p.k.

Preces

nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Piegādes termiņš

(kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža)

1.

Dzelzsbetona gulšņi

 

Gabals

10 000

45

10 000

60

12 200

90

Kopā:

32 200

 

2.

Elastīgo sliežu stiprinājumi

Komplekts

10 000

45

10 000

60

12 200

90

Kopā:

32 200

 

 

  1. galvenā priekšmeta CPV kods: 34947100-8 (gulšņi). Papildus priekšmeta CPV kods: 34946000-0 (dzelzceļa sliežu ceļa būves materiāli un piederumi);

 

1.2. piedāvājumu var iesniegt tikai par visu konkursa priekšmetu kopumā.

 

  1. Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums 32 200.00 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši divi simti euro un 00 centi) apmērā saskaņā ar konkursa nolikuma nosacījumiem.

 

  1. Iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas (EUR bez PVN) bankas izsniegtas garantijas veidā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā.

 

  1. Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa:

nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami VAS LDZ tīmekļvietnē https://www.ldz.lv/lv/iepirkumi sadaļā Iepirkumi” un  EIS https://www.eis.gov.lv/EIS/ , sk. precīzi: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/9941.

 

  1. Līgumsaistību izpildes termiņš un vieta:
    1. preces piegādes (izkraušanas) vieta: Kārklu iela 4, Daugavpils, LV-5403, Latvija. Saņēmējs -  VAS „Latvijas dzelzceļš” Ceļu distances (CD) Daugavpils nodaļa;
    2. preces piegādes termiņš: 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža saskaņā ar tehniskajā specifikācijā ietverto piegādes grafiku (nolikuma 2.pielikuma 9.punkts). Preces piegādes termiņš pilnā apjomā ir ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.

 

6. Piedāvājumu iesniegšana:

6.1. piedāvājumus konkursam iesniedz līdz 2018.gada 5.martam, plkst. 10.00 (pēc Latvijas Republikas laika) EIS e-konkursu apakšsistēmā;

6.2. piedāvājuma nodrošinājuma dokumentus saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām iesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā PDF formātā un, iesniedzot bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu garantiju, papildus papīrā formā (oriģināli) iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Adrese: Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš”, Kancelejā) slēgtā aploksnē, sūtījuma iesniegšanu nodrošinot līdz piedāvājumu iesniegšanas datumam un laikam;

6.3. ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstoši iesniegtiem un netiks izskatīti, vērtēti (ja attiecināms, nosacījums neattiecas uz piedāvājuma nodrošinājuma kā atsevišķa dokumenta iesniegšanu).

 

7. Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumus konkursam atver elektroniski EIS 2018.gada 5.martā, plkst. 10.00, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

 

8. Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: santa.balode@ldz.lv.

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2018.gada 5.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš