Atklāts konkurss „Dzelzsbetona gulšņu un sliežu stiprinājumu piegāde” ( id. Nr. LDZ 2019/5-IB) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Dzelzsbetona gulšņu un sliežu stiprinājumu piegāde” ( id. Nr. LDZ 2019/5-IB)

Papildus informācija: 

Pievienots Līgums (08.05.2019.)

Pievienots iepirkuma procedūras ziņojums (11.04.2019.)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Dzelzsbetona gulšņu un sliežu stiprinājumu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/5-IB) (turpmāk – konkurss).

Atklāta konkursa priekšmets:

dzelzsbetona gulšņu un sliežu stiprinājumu piegāde saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem, šādā paredzamajā kopējā apjomā:

Nr. p.k.

Preces

nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Piegādes termiņš

(kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža)

1.

Dzelzsbetona gulšņi

Gabals

7 500

60

7 500

90

Kopā:

15 000

 

2.

Elastīgo sliežu stiprinājumi

Komplekts

7 500

60

7 500

90

Kopā:

15 000

 

Galvenā priekšmeta CPV kods: 34947100-8 (gulšņi). Papildus priekšmeta CPV kods: 34946000-0 (dzelzceļa sliežu ceļa būves materiāli un piederumi).

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.

Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums 15 000.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN apmērā saskaņā ar konkursa nolikuma nosacījumiem.

Iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas (EUR bez PVN) bankas izsniegtas garantijas veidā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā.

Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa:

konkursa nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk tekstā saukta arī kā „EIS”) e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier šī iepirkuma sadaļā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16057. Pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” vienīgi informatīvos nolūkos pieejama vispārēja informācija par iepirkumu.

Līgumsaistību izpildes termiņš un vieta:

  1. preces piegādes (izkraušanas) vieta: Kārklu iela 4, Daugavpils, LV-5403, Latvija, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (sk. nolikuma 2.pielikuma 9.punktu);

  2. preces piegādes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā ietverto piegādes grafiku (nolikuma 2.pielikuma 9.punkts). Preces piegādes termiņš pilnā apjomā ir ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus konkursam iesniedz līdz 2019.gada 11.martam, plkst. 09.30 (pēc Latvijas Republikas laika) EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Pēc noteiktā termiņa ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti.

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumus konkursam atver elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām - 2019.gada 11.martā, plkst. 09.30 (pēc Latvijas Republikas laika).

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā (iepriekš reģistrējoties EIS piedāvājumu atvēršanas sēdei).

Informācija par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: santa.balode@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2019.gada 11.Marts plkst. 9.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš