Atklāts konkurss „Digitālo radiosakaru sistēmas ieviešana” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/11-IB) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Digitālo radiosakaru sistēmas ieviešana” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/11-IB)

Papildus informācija: 

(25.03.2019. publicēts paziņojums par piedāvājumu atvēršanu)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu  “Digitālo radiosakaru sistēmas ieviešana” (identifikācijas Nr. LDZ 2018/11-IB) (turpmāk – konkurss).

Konkursa iepirkuma priekšmets un termiņš:

Nosaukums

Izpildes termiņš

Digitālo radiosakaru sistēmas ieviešana (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi), (turpmāk - Darbi).

 

Darbu izpildes termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši nedēļas1 no līguma parakstīšanas dienas;

Defektu paziņošanas periods:  ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši

1 31.01.2019. publicēti grozījumi (sīkāk skatīt EIS)

Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa:

Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami tīmekļvietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15784

Līguma izpildes vieta:  projekts jāīsteno visā Latvijas teritorijā dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, kārtība, datums un laiks:

1. piedāvājumus piegādātāji var iesniegt, līdz 2019.gada 26.martam 2 plkst.10.00  EIS e-konkursu apakšsistēmā.

2 termiņš pagarināts līdz 2019.gada 26.martam (iepriekš bija 2019.gada 25.februrāris) (sīkāk skatīt EIS)

2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

3. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

Piedāvājumu atvēršana:

Ņemot vērā to, ka Iepirkumu uzraudzības birojā iesniegts iesniegums par atklāta konkursa  “Digitālo radiosakaru sistēmas ieviešana” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/11-IB) nolikumu, pamatojoties uz  2017.gada 28.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14.punktā noteikto: “(..) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atklāta konkursa nolikumā norādītajā vietā un laikā, izņemot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72. panta septītajā daļā minēto gadījumu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72. panta septītajā daļā minētajā gadījumā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus.(..)” Iepirkuma komisija paziņo, ka 2019.gada 26.marta plkst.10.00 noteiktā piedāvājumu atvēršanas sanāksme atklātam konkursam  “Digitālo radiosakaru sistēmas ieviešana” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/11-IB) tiek atcelta līdz nenoteiktam (Iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma paziņošanai) laikam.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti varēs sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršanas sēde nav atklāta.

Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

Pasūtītāja kontaktpersona: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālruņa numurs:+371 67234933, e-pasta adrese:  inese.kempa@ldz.lv

Informācija par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2019.gada 8.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš