Latest news

Izvēlne

Aizvadīts AS “LatRailNet” rīkotais seminārs par dzelzceļa pārvadājumu tirgus segmentēšanu

Ar vairāk nekā 60 transporta nozares profesionāļu un citu interesentu dalību šī gada 17.martā tika aizvadīts AS “LatRailNet” rīkotais informatīvais tiešsaistes seminārs par dzelzceļa pārvadājumu tirgus segmentēšanu infrastruktūras maksas noteikšanai. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar dzelzceļa pārvadājumu tirgus segmentēšanas tiesisko ietvaru un segmentēšanas procesu, vērtēšanas galvenajiem kritērijiem, kā arī tika skaidrota tirgus segmentu pieteikšanas un izskatīšanas kārtība.

Tirgus segmentēšana, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas nacionālajos tiesību aktos noteiktās prasības, tiek veikta pasažieru un kravu pārvadājumos ar mērķi noteikt tirgus situācijai atbilstošas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksas un veicināt iekšzemes un starptautisko pārvadājumu tirgu attīstību. Latvijā šobrīd ir izveidoti kopumā 12 tirgus segmenti, no tiem 4 pasažieru pārvadājumos un 8 kravu pārvadājumos. Tirgus segmentu sarakstu pārskata reizi 5 gados un to uzrauga nozares regulatīvā iestāde – Valsts dzelzceļa administrācija.

Starptautiskā prakse liecina, ka Eiropas Savienības dalībvalstis tirgus segmentēšanu visbiežāk veic, balstoties uz pārvadājumu attālumu (piepilsētas, reģionālie un starptautiskie pārvadājumi), kravu bīstamību apkārtējai videi, pārvadājumu tehnoloģiju (maršruta vai jauktie pārvadājumi), vilciena svaru, kā arī dažādiem tirgus veicināšanas pasākumiem.

“Tirgus segmentēšana dzelzceļa nozarei nodrošina plašas iespējas konkurētspējas veicināšanai, turklāt izvēlētajai segmentēšanas pieejai ir ļoti nozīmīga loma valsts plānošanas dokumentos noteikto tirgus attīstības, vides aizsardzības un negadījumu mazināšanas mērķu sasniegšanai,” norāda semināra vadītāja AS “LatRailNet” valdes priekšsēdētāja un ekonomikas doktore dr. oec. Justīna Hudenko.

Latvijas dzelzceļa pārvadājumu tirgus segmentēšanā ir paredzēti tādi vērtēšanas kritēriji, kā ietekme uz dzelzceļa infrastruktūras izmaksām (infrastruktūras izmantošanas veids, ietekme uz kustības grafiku, tehniskās un tehnoloģiskās īpatnības, vides aizsardzības prasības), pārvadātāju produktivitāte (vai objektīvi tās ierobežojumi), kā arī tirgus spēja segt infrastruktūras izmaksas (konkurence, gala lietotāju izmaksas un loģistikas ķēdes īpatnības). Dzelzceļa likums nosaka, ka arī Ministru kabinets var pieņemt tirgus segmentēšanai saistošu lēmumu, lai ņemtu vērā vides aizsardzības, negadījumu un infrastruktūras izmaksas, kuras nesedz konkurējošie transporta veidi, šajā lēmumā paredzot arī atbilstošas kompensācijas piešķiršanu. Tāpat arī pieteikumu iesniedzēji, dzelzceļa pārvadātāji un infrastruktūras pārvaldītājs VAS “Latvijas dzelzceļš” var vērsties AS “LatRailNet” jaunu tirgus segmentu pieteikumiem, ja tie spēj pierādīt, ka šādi pārvadājumi dzelzceļa tīklā iepriekš nav veikti. Šāda veida jauniem pārvadājumu tirgus segmentiem infrastruktūras maksas uzcenojumi netiek piemēroti.

Nozares pārstāvji semināra ietvaros tika aicināti aktīvi sekot attīstības iespējām tirgū un vērsties AS “LatRailNet” ar jaunu dzelzceļa pārvadājumu tirgus segmentu pieteikumiem, kā arī iesaistīties valsts plānošanas dokumentu izstrādes procesā, sniedzot priekšlikumus Satiksmes ministrijai jaunu pārvadājumu tirgus segmentu attīstībai.

Satiksmes ministrijas Dzelzceļa departamenta direktors Patriks Markēvičs semināra diskusijā atzīmēja, ka Latvijā ir būtiski mainījušies dzelzceļa pārvadājumu tirgus apstākļi, ievērojami samazinoties trešo valstu tranzīta kravu pārvadājumiem un pieaugot pasažieru pārvadājumu īpatsvaram dzelzceļa tīklā līdzīgi, kā tas ir vairumā Eiropas vienotās dzelzceļa telpas valstīs. P.Markēvičs norādīja, ka ir plānots pārskatīt indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu, kas aptver vismaz piecu gadu plānošanas periodu, sākot no 2022.gada,  un kura mērķis ir apmierināt mobilitātes vajadzības nākotnē attiecībā uz infrastruktūras uzturēšanu, atjaunošanu un attīstību, pamatojoties uz ilgtspējīgu dzelzceļa sistēmas finansējumu. Tādejādi Satiksmes ministrija uzsāks diskusijas ar nozari, kā nodrošināt konkurētspējīgas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksas un attīstīt dzelzceļa infrastruktūru, kā Latvijas transporta sistēmas mugurkaulu.

Dzelzceļa pārvadājumu tirgus segmentēšanu Latvijā nodrošina AS “LatRailNet”, kas ir VAS “Latvijas dzelzceļš” meitas uzņēmums un saskaņā ar Dzelzceļa likumu veic publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas – lēmumu pieņemšanu par jaudas sadali, vilcienu ceļu iedalīšanu, tai skaitā gan par piekļuves noteikšanu un novērtēšanu, gan par atsevišķu vilcienu ceļu iedalīšanu, un lēmumu pieņemšanu par infrastruktūras maksām, tai skaitā maksas noteikšanu un iekasēšanu.

Semināra video ierakstu pilnā garumā iespējams noskatīties, sekojot saitei zemāk: https://ej.uz/lrn_seminars_17_03_2021