Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšana 2019.gadā”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (reģ.Nr. 40003788351) izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšana 2019.gadā” (turpmāk-sarunu procedūra).
Sarunu procedūras priekšmeta apraksts un apjoms (skatīt pielikumu).
Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:
Pasūtītājs nosaka pretendentiem dokumentu sagatavošanas maksu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro, 00 centi) ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem).
Lai saņemtu sarunu procedūras dokumentus, pretendentiem dokumentu sagatavošanas maksa jāpārskaita uz AS „Luminor Bank” norēķinu kontu LV67NDEA0000084909460, SWIFT kods: RIKOLV2X, maksājuma mērķī norādot: „Maksa par sarunu procedūras ar publikāciju “Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšana 2019.gadā” dokumentu sagatavošanu” un, saņemot nolikumu, jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments. Ja maksājumu par dokumentu sagatavošanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu sagatavošanu netiek atgriezta.
Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļā - Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā, 205.telpā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku pasūtītāja kontaktpersonai. Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Nolikuma elektronisko versiju var saņemt tikai pēc sarunu procedūras dokumentu sagatavošanas maksas pārskaitījuma dokumenta saņemšanas uz e-pasta adresi: svetlana.juzane@ldz.lv.
Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums (kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā vai jāiesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā). Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).
Piedāvājumu iesniegšana:
Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2019.gada 18.janvārim, plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā 205.telpā, Rīgā, LV-1050.
Piedāvājumu atvēršana:
Piedāvājumus atver 2019.gada 18.janvārī, plkst. 10:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā 219.telpā, Rīgā, LV-1050.
Papildus informācija:
Sarunu procedūras pretendenti var iesniegt savus piedāvājumus par visu iepirkuma priekšmetu kopumā, gan par atsevišķām iepirkuma priekšmeta daļām (pakalpojuma sniegšanas vietām). Pakalpojuma sniegšanas vietas adreses, prasības un daudzums norādīts tehniskajā specifikācijā.
Pretendentam konkrētajā iepirkuma priekšmeta daļā ir jāpiedāvā visas iepirkuma priekšmeta pozīcijas. Piedāvājumu iesniegšana par konkrētas iepirkuma priekšmeta atsevišķām pozīcijām nav pieļaujama.

Pasūtītāja kontaktpersona: Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Svetlana Juzāne, tālr. +37167233825, e-pasta adrese – svetlana.juzane@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2019.gada 18.Janvāris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss