Latest news

Izvēlne

Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšanas 2018.gadā

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina atklātu konkursu “Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšanas 2018.gadā” (turpmāk-atklāts konkurss).

 

Atklāta konkursa apraksts un apjoms:

Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. zemāk sludinājuma pielikumā).

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī  piedāvājuma nodrošinājums (kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā vai jāiesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā). Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

 

Atklāta konkursa nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentiem dokumentu sagatavošanas maksu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro, 00 centi) ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem).

Lai saņemtu sarunu procedūras dokumentus, pretendentiem dokumentu sagatavošanas maksa jāpārskaita uz „Luminor Bank” AS  norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi „Atklāts konkurss “Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšana 2018.gadā”” un, saņemot nolikumu, jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments. Ja maksājumu par dokumentu sagatavošanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda atklāta konkursa pretendenta nosaukumu. Atklātā konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.  Maksa par dokumentu sagatavošanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar atklāta konkursa nolikumu var iepazīties  SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļā - Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā, 205.telpā. Atklātā konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Nolikuma elektronisko versiju var saņemt tikai pēc atklāta konkursa dokumentu sagatavošanas maksas pārskaitījuma dokumenta saņemšanas uz e-pasta adresi: svetlana.juzane@ldz.lv vai viktorija.kairova@ldz.lv.

 

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2017.gada 19.decembrim, plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

 

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumus atver 2017.gada 19.decembrī, plkst. 10:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

 

Papildus informācija:

Konkursa pretendenti var iesniegt savus piedāvājumus par visu iepirkuma priekšmetu kopumā, gan par atsevišķām iepirkuma priekšmeta daļām (pakalpojuma sniegšanas vietām).

Pretendentam konkrētajā iepirkuma priekšmeta daļā ir jāpiedāvā visas iepirkuma priekšmeta pozīcijas. Piedāvājumu iesniegšana par konkrētas iepirkuma priekšmeta atsevišķām pozīcijām nav pieļaujama.

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

  • Iepirkuma komisijas sekretārs, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Svetlana Juzāne, tālrunis +371 67233825, e-pasts – svetlana.juzane@ldz.lv un iepirkumu komisijas sekretāres aizvietotāja iepirkumu speciāliste Viktorija Kairova, tālrunis +371 67233242, e-pasts – viktorija.kairova@ldz.lv.
  • tehniskos jautājumos SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” :
  • Rīgas lokomotīvju remonta centrā galvenā inženiera vietnieks Sergejs Holodovs, tālruņa numurs+37167238814, e-pasts sergejs.holodovs@ldz.lv;
  • Daugavpils lokomotīvju remonta centrā galvenā inženiera vietnieks Andrjus Vozgiļevičs, tālruņa numurs +371 65487211, e-pasts andrjus.vozgilevics@ldz.lv;
  • Daugavpils vagonu remonta centrā galvenā inženiera vietnieks Valērijs Krukovskis, tālruņa numurs +371 65487223, e-pasts valerijs.krukovskis@ldz.lv.
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2017.gada 19.Decembris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss