Latest news

Izvēlne

Autotransporta pakalpojumi dīzeļdegvielas piegādei

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (Reģ. Nr. 40003788351) izsludina atklātu konkursu

Autotransporta pakalpojumi dīzeļdegvielas piegādei” (turpmāk – konkurss).

 

Atklātā konkursa apraksts un apjoms:

“Autotransporta pakalpojumi dīzeļdegvielas piegādei” saskaņā ar konkursa  nolikumu un tehnisko specifikāciju, kas pieejama nolikumā.

 

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz par visu konkursa  priekšmetu kopumā.

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā.      Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties  un  to saņemt SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļā - Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā, 214.telpā(līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi.  Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa, faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: normunds.rezevskis@ldz.lv

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam dokumentu sagatavošanas maksu par konkursa nolikuma saņemšanu – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā. Lai saņemtu  konkursa nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar norādi: Atklātais konkurss “Autotransporta pakalpojumi dīzeļdegvielas piegādei” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms konkursa nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par dalību  konkursā  veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda konkursa un attiecīgā pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Dokumentu sagatavošanas maksa netiek atmaksāta atpakaļ.

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu  konkursam iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2017.gada 30. janvārim plkst. 10:45, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu konkursam  atver 2017.gada 30. janvārī, plkst. 11:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

 

Pasūtītāja kontaktpersonas:

Jautājumos par iepirkuma procedūru: konkursa komisijas sekretārs SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas vadītājās vietnieks Normunds Rezevskis, tālrunis +371 67234510, fakss: +371 67233246, e-pasts – normunds.rezevskis@ldz.lv

Tehniskos jautājumos: Rīgas lokomotīvju remonta centra Degvielas bāzes un ekipēšanas iecirkņa vadītājs Andrejs Bladiko, tālrunis +371 67237701, mob. +371 28360316, e-pasta adrese: andrejs.bladiko@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2017.gada 30.Janvāris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss