Latest news

Izvēlne

Atklāts konkursu “Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumi 2017.gadā”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (Reģ. Nr. 40003788351) izsludina atklātu konkursu “Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumi 2017.gadā” (turpmāk – konkurss).

Atklātā konkursa apraksts un apjoms:

Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumi 2017.gadā saskaņā ar konkursa  nolikumu un tehnisko specifikāciju, kas pieejama nolikumā.

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā. Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties  un  to saņemt SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļā - Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā, 214.telpā(līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

 Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi.  Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa, faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: normunds.rezevskis@ldz.lv

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam dokumentu sagatavošanas maksu par konkursa nolikuma saņemšanu – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā. Lai saņemtu  konkursa nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar norādi: Atklātais konkurss “Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumi 2017.gadā” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms konkursa nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par dalību  konkursā  veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda konkursa un attiecīgā piegādātāja nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas piegādātājs, kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Dokumentu sagatavošanas maksa netiek atmaksāta atpakaļ.

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu  konkursam iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2016.gada 19.decembrim plkst. 10:45, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu konkursam  atver 2016.gada 19.decembrī, plkst. 11:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa  nolikumu: komisijas sekretārs SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas vadītājās vietnieks Normunds Rezevskis, tālrunis +371 67234510, fakss: +371 67233246, e-pasts – normunds.rezevskis@ldz.lv

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2016.gada 19.Decembris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss