Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšana"

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk- pasūtītājs) izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšana” (turpmāk-sarunu procedūra) – iepirkuma identifikācijas Nr.RSSA-9.2./4/2023

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets:

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu un Tehnisko specifikāciju (nolikuma 2.pielikums).

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2023.gada 20.janvārim, plkst. 9:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 218.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību, ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniskā veidā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) nosūta pasūtītāja kontaktpersonai.

Pakalpojuma sniegšanas vietu apskate: piedāvājuma pienācīgai sagatavošanai tiek organizēta obligāta pakalpojuma sniegšanas vietu, kuras minētas nolikuma 2.4.1.-2.4.4.punktos  apskate. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruni: +371 2953 1761.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta un notiks:  2023.gada 20.janvārī, plkst.10:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 218.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas galvenā iepirkumu speciāliste Inta Pudule, tālruņa numurs +371 2029 7185, e-pasta adrese – inta.pudule@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2023.gada 20.Janvāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss