Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “TR-3 ceha jumta remontdarbu izpilde ar siltinājuma ierīkošanu”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju TR-3 ceha jumta remontdarbu izpilde ar siltinājuma ierīkošanu (turpmāk-sarunu procedūra) – iepirkuma identifikācijas Nr.RSSA-9.2./ 16 /2022

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets:

TR-3 ceha jumta remontdarbu izpilde ar siltinājuma ierīkošanu saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu un Tehnisko specifikāciju (NOLIKUMA 1.pielikums)

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2022.gada 20.jūnijam, plkst. 09:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 218.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta un notiks: 2022.gada 20.jūnijā, plkst.10:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: Iepirkuma komisijas sekretāre - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” galvenā iepirkumu speciāliste Egita Erdmane, tālrunis +371 27043826, e-pasts – egita.erdmane@ldz.lv. vai galvenā iepirkumu speciāliste Inta Pudule, tālrunis: +371 20297185, e-pasta adrese – inta.pudule@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2022.gada 20.Jūnijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss