Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Autotransporta pakalpojumu sniegšana dīzeļdegvielas pārvadāšanai”

Papildus informācija: 

Grozījumi NR.1 (16.02.2022.)

Skaidrojums Nr.1 (23.02.2022.)

 

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Autotransporta pakalpojumu sniegšana dīzeļdegvielas pārvadāšanai” (turpmāk-sarunu procedūra) – iepirkuma identifikācijas Nr.RSSA-9.2./ 7 /2022

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets:

Autotransporta pakalpojumu sniegšana dīzeļdegvielas pārvadāšanai saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu un Tehnisko specifikāciju (nolikuma 2.pielikums)

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2022.gada 24.februārim, plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 218.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumus atver 2022.gada 24.februārī, plkst.10:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Covid-19 vīrusa aizsardzības pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju/pretendentu pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: Iepirkuma komisijas sekretāre - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” galvenā iepirkumu speciāliste Inta Pudule, tālruņa numurs +371 20297185, e-pasta adrese – inta.pudule@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2022.gada 24.Februāris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss