VAS "Latvijas dzelzceļš": Kravu pārvadājumu jomā Latvijā ir brīvā tirgus apstākļi | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

VAS "Latvijas dzelzceļš": Kravu pārvadājumu jomā Latvijā ir brīvā tirgus apstākļi

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) ir saņēmis informāciju par Konkurences padomes (KP) lēmumu lietā par Konkurences likumā noteikto aizliegumu iespējamu pārkāpšanu SIA "LDZ CARGO" un VAS "Latvijas dzelzceļš" darbībās dzelzceļa kravu pārvadājumu jomā, kurā ir minēts, ka ir notikusi dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana un Konkurences padomes ieskatā par likuma pārkāpumu ir maksājams sods 5,7 miljonu eiro apmērā.

Ne VAS “Latvijas dzelzceļš” kā publiskās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, ne par dzelzceļa kravu pārvadājumu organizēšanu atbildīgā meitas sabiedrība SIA "LDZ CARGO" nav radījuši tādus apstākļus, kas liegtu citiem komersantiem nodarboties ar pārrobežu kravu pārvadājumiem. Arī patlaban ikvienam privātajam pārvadātājam ir neierobežotas un nepastarpinātas tiesības nodrošināt starptautiskos kravu pārvadājumus, tādējādi VAS “Latvijas dzelzceļš” Konkurences padomes lēmumu neuzskata par pamatotu, un iesniegs Administratīvajai apgabaltiesai pieteikumu par šī Konkurences padomes lēmuma atcelšanu.

Konkurences padome lietu par SIA "LDZ CARGO" un VAS “Latvijas dzelzceļš” darbību dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgū Latvijā ierosināja 2018.gada 28.decembrī pēc 2017. gada 7.novembrī saņemtā AS “Baltijas ekspresis” iesnieguma un tā vēlākiem papildinājumiem. Lietas izpētes ietvaros Konkurences padome vērtēja SIA "LDZ CARGO" un VAS “Latvijas dzelzceļš” darbības, kas saistītas ar pārvadātāju piekļuvi pierobežu zonai un kravu pāradresāciju.

Jāuzsver, ka, neskatoties uz jau 2017.gadā Konkurences padomes parakstīto sadarbības memorandu, kurā ietverta apņemšanās savā darbā īstenot principu “Konsultē vispirms”, tādējādi uzlabojot sadarbību starp iestādēm un uzņēmējiem, VAS “Latvijas dzelzceļš” nesaņēma jebkāda veida konsultācijas vai viedokli par iespējamām nepilnībām un to novēršanas iespējām ne pirms Konkurences padomes lietas ierosināšanas, ne arī pēc tam.

Pēc informācijas saņemšanas par Konkurences padomes ierosināto lietu, VAS “Latvijas dzelzceļš” un SIA “LDZ CARGO” sniedza Konkurences padomei visu nepieciešamo informāciju par lietā analizējamajām tēmām.  Lai izskaidrotu iespējami neskaidros jautājumus, VAS “Latvijas dzelzceļš” un SIA “LDZ CARGO” nosūtīja Konkurences padomei kopumā 13 rakstiskus skaidrojumus, kā arī notika vairākas uzņēmuma pārstāvju un Konkurences padomes pārstāvju tikšanās. Tomēr jāuzsver, ka šie rakstiski iesniegtie skaidrojumi un tikšanos laikā sniegtā argumentācija netika ņemta vērā.

Pārrobežu kravu pārvadājumi notiek, piemēram, Krievijas vai Baltkrievijas kravu pārvadātājam jeb dzelzceļa uzņēmumam nododot vagonus un tajos esošo kravu Latvijas kravu pārvadātājam. Tā kā dzelzceļa infrastruktūra nav piemērota kravu nodošanai uz valsts robežas, tā notiek tuvākajā dzelzceļa stacijā. Piemēram, veicot pārvadājumus no Latvijas uz Krieviju, nodošanas stacija Latvijā ir Rēzekne, savukārt nodošanas stacijas Krievijā ir Pitalova un Sebeža.

Ņemot vērā to, ka kravu nodošana saistās ar ievērojamu atbildību gan par kravas un vagonu vērtību, gan ekoloģisko prasību ievērošanu un citiem faktoriem, kaimiņvalstu dzelzceļu pārvadātāji rūpīgi izvēlas uzņēmumus, kuriem uztic savu kravu pārvešanu pierobežas joslā, un visiem pārvadātājiem, kas vēlas veikt pārvadājumus robežposmos, ir jānoslēdz sadarbības līgums ar kaimiņvalstu dzelzceļiem par lokomotīvju un lokomotīvju brigāžu ekspluatāciju, veicot vilcienu savstarpējo apkalpošanu. Jāuzsver, ka šādu sadarbības līgumu noslēgšana ir pārvadātāja atbildība – tieši pārvadātājam ir jāsaņem visi nepieciešamie dokumenti un drošības sertifikāts, jāpārliecina kaimiņvalstu dzelzceļi par savu profesionalitāti un kompetenci, un jāvienojas par sadarbību.

Privātie pārvadātāji šādu iespēju ir izmantojuši, un pēc LDz rīcībā esošās informācijas, AS "Baltijas tranzīta serviss" ir noslēgusi līgumu ar Baltkrievijas dzelzceļa uzņēmumu un Krievijas dzelzceļu par lokomotīvju izmantošanu, savukārt SIA "Euro Rail Cargo" ir noslēdzis līgumu ar Krievijas dzelzceļu par kravas un vagonu nodošanu, lokomotīvju izmantošanu un norēķinu veikšanu. Tādējādi ir pamats apgalvot, ka arī privātajiem pārvadātājiem, kas vēlas veikt pārvadājumus pierobežu zonā un noslēgt sadarbības līgumus ar kaimiņvalstu dzelzceļiem, tas ir iespējams un tiek darīts.

Turklāt jau 2019.gada 19.septembrī, vairāk nekā gadu pirms Konkurences padomes lēmuma pieņemšanas, tika noslēgts administratīvais līgums starp VAS “Latvijas dzelzceļš” un Valsts dzelzceļa administrāciju, kas paredz papildu regulējumu tiešas un nepastarpinātas iespējas sniegšanā visiem pārvadātājiem uzņemties starptautisko kravu pārvadājumu veikšanu, un saskaņā ar šo administratīvo līgumu, VAS “Latvijas dzelzceļš” bez SIA “LDZ CARGO”  starpniecības nodrošina vagonu un konteineru uzskaiti, norēķinus par ārzemju parka vagonu un konteineru izmantošanu, kā arī informācijas nodošanu un dzelzceļa darbības rādītāju atskaišu izveidi.

SIA "LDZ CARGO" kravu pārvadājumu jomā darbojas kopš 2007.gada, kad tika veikta VAS "Latvijas dzelzceļš" reorganizācija, nodalot dzelzceļa kravu pārvadājumu veikšanu no infrastruktūras pārvaldīšanas. Ņemot vērā, ka VAS “Latvijas dzelzceļš” ir Sadraudzības dalībvalstu Dzelzceļa transporta padomē, SIA "LDZ CARGO" kā LDz meitas sabiedrība 2007.gadā tika pilnvarota izpildīt saistības pret citu valstu dzelzceļa administrācijām, to starpā veikt arī kravu pārvadājumus, sadarbojoties ar citu valstu dzelzceļa uzņēmumiem. Savukārt citiem uzņēmumiem, kas dzelzceļa pārvadājumu tirgū ienāca vēl pirms SIA "LDZ CARGO" nodalīšanas no LDz, tika piedāvātas tehnoloģijas, kas nodrošināja iespēju piedalīties starptautiskajos pārvadājumos, un tie akceptēja tās, turklāt rosinot sadarbību turpināt arī pēc SIA "LDZ CARGO" dibināšanas. No tā izriet, ka LDz ne tikai nav ierobežojis konkurenci, bet gan mudinājis citus komersantus iesaistīties starptautiskajos kravu pārvadājumos.

Tādējādi VAS “Latvijas dzelzceļš”, balstoties uz minētajiem faktoriem, uzskata, ka Konkurences padomes lēmums ir nepamatots, tā pieņemšanā nav ņemti vērā visu iesaistīto pušu sniegtie argumenti, un iesniegs Administratīvajai apgabaltiesai pieteikumu par attiecīgā Konkurences padomes lēmuma atcelšanu.