Srunu procedūraar publikāciju “TEP70 un 2TE116 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Srunu procedūraar publikāciju “TEP70 un 2TE116 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “TEP70 un 2TE116 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – Sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: TEP 70, 2TE116 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde saskaņā ar nolikuma ar pielikumiem prasībām.

Detalizētu sarunu procedūras priekšmeta daļu uzskaitījumu skatīt šī sludinājuma pielikumā.

 Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:  ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu (papīra versijā) var iepazīties VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 340.kabinetā), Rīgā, LV-1050.

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: inese.kempa@ldz.lv.

Pieprasījumā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju (adresi, tālruņa un faksa numuru) un tam pievieno pārskaitījuma dokumentu.

 Maksa par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00, ieskaitot PVN 21%.

Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajam piegādātājam jāpārskaita minētā summa uz pasūtītāja bankas kontu (VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, PVN reģistrācijas Nr. LV40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija, Luminor Bank, AS, konta Nr. LV58NDEA0000080249645, kods: NDEALV2X), ar norādi: “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “TEP70 un 2TE116 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”.

 Pārskaitījuma dokuments jāuzrāda pasūtītājam pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas.

Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi  Sarunu procedūrā iesniedzami līdz 2019.gada 18.martam,  plkst. 09.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, Gogoļa ielā 3 (1.stāvā, 103.kabinetā), Rīgā, LV-1547.

 Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2019.gada 18.martā, plkst. 10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 339.kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Preces piegādes būtiskākie noteikumi:

līguma darbības termiņš: no līguma spēkā stāšanās brīža  līdz 2020.gada 30.maijam (vai līdz līguma priekšlaicīgas izpildes vai izbeigšanas dienai);

preču piegāde: paredzēta pa daļām atsevišķās preču partijās 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc pircēja rakstiska pieprasījuma, pirmā piegāde  30 (trīsdesmit)  kalendāro dienu laikā un neatkarīgi no pieprasīto preču daudzuma;

preču piegādes vieta:  SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Daugavpils lokomotīvju remonta centrs, adrese: 2.Preču iela 30, Daugavpilī, LV-5401;

Papildus informācija:

-piedāvājumus var iesniegt gan par visu Sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā;

- piedāvājuma nodrošinājuma summa 1% apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (EUR, bez PVN) kā kredītiestādes garantija vai iemaksa bankas kontā;

- līguma nodrošinājums 5 % apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN) kā kredītiestādes garantija vai iemaksa bankas kontā.

Kontaktpersona - par Sarunu procedūras dokumentiem un organizatoriska rakstura jautājumiem: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste, iepirkuma komisijas sekretāre Inese Kempa, tālrunis: 371 67234933, e-pasts: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2019.gada 18.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš