Sarunu procedūru ar publikāciju „Marķētās dīzeļdegvielas piegāde 3 apkures sezonām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūru ar publikāciju „Marķētās dīzeļdegvielas piegāde 3 apkures sezonām”

Saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību tiek izsludināta sarunu procedūru ar publikāciju „Marķētās dīzeļdegvielas piegāde 3 apkures sezonām” (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: marķētās dīzeļdegvielas piegāde 3 apkures sezonām:

  1. plānotais apjoms - 247 000 (divi simti četrdesmit septiņi tūkstoši) litri vienā apkures sezonā;
  2. Preces piegāde: līdz 2021.gada 31.maijam.

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2018./2019.gada apkures sezonas beigām (2019.gada maijs). Ja neviena no Pusēm vienu mēnesi pirms apkures sezonas beigām rakstiski neierosina pārtraukt līguma darbību, līgums automātiski tiek pagarināts vēl uz vienu kalendāro gadu.

  1. piegādes vietas: Rēzekne, Daugavpils, Ventspils.

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, pilnā apjomā.

Prasības pretendentam:

  1. pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi izpildījis vismaz 2 (divus) iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma līgumus, kas pēc apjoma nav mazāki par 50%;
  2. pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums 2016. un 2017.gadā ir vismaz 2 (divas) reizes lielāks par piedāvāto līgumcenu vienam gadam;
  3. pretendentam ir izsniegta speciālā atļauja (licence), kas apliecina pretendenta tiesības veikt sarunu procedūras priekšmeta tirdzniecību Latvijā;
  4. pretendentam ir speciālā atļauja sarunu procedūras priekšmeta pārvadāšanai un piegādei;

ražotāja vai autorizēta vairumtirgotāja izsniegti apliecinājumi (licences, līgumi vai apliecinājumi), kas apliecina pretendenta tiesības piegādāt sarunu procedūras priekšmetā minēto preci.

Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 2000.00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi) apmērā (jāveic kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā).

Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā veic līguma nodrošinājuma summas iemaksu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma summas pasūtītāja bankas kontā.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūrai ar publikāciju „Marķētās dīzeļdegvielas piegāde 3 apkures sezonām”” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties, bet to saņemt tikai pēc augstāk minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.cerina@ldz.lv.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2018.gada 21.augusta, plkst.09.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2018.gada 21.augustā, plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Ceriņa, tālrunis +371 67234925, e-pasta adrese: iveta.cerina@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2018.gada 21.Augusts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31