Sarunu procedūru ar publikāciju “VAS “Latvijas dzelzceļš” grafiskās zīmes (logotipa) izstrāde un uzstādīšana” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūru ar publikāciju “VAS “Latvijas dzelzceļš” grafiskās zīmes (logotipa) izstrāde un uzstādīšana”

VAS  “Latvijas  dzelzceļš” (turpmāk – pasūtītājs) izsludina  sarunu  procedūru ar publikāciju “VAS “Latvijas dzelzceļš” grafiskās zīmes (logotipa) izstrāde un uzstādīšana”  (turpmāk - sarunu procedūra).

1. Sarunu procedūras priekšmets:

1.1. VAS “Latvijas dzelzceļš” grafiskās zīmes (logotipa) izstrāde un uzstādīšana Rīgā, Gogoļa ielas 3 ēkai un Rīgas centrālās stacijas ēkai atbilstoši nolikuma prasībām.

1.2. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.

1.3. Izpildes vieta: Rīga, ēka Gogoļa ielā 3 un Rīgas centrālās stacijas ēka.

1.4. Izpildes termiņš: 2019.gada 22.jūlijs.

2. Būtiskākās kvalifikācijas prasības:

2.1. Pretendents uz iepirkuma līguma slēgšanas brīdi ir reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā.

2.2. Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums (bez PVN) iepriekšējo trīs gadu laikā ir ne mazāks par 100 000 EUR;

2.3. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai jābūt pieredzei vismaz viena (1) pēc apjoma un satura līdzīga būvdarbu līguma izpildē (objektam jābūt nodotam ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām).

3. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese un tālruņa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: agate.kucenko@ldz.lv

Ieinteresētais piegādātājs ar iepirkuma nolikumu var iepazīties un to saņemt arī klātienē VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

4. Piedāvājuma nodrošinājums:

Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar nolikuma prasībām par summu 1 000.00 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā.

5. Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:

5.1. Piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 8.maijam, plkst. 10.00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

5.2. Piedāvājumus sarunu procedūrai atver 2019.gada 8.maijā, plkst. 10.15, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

6. Līguma nodrošinājums:

Sarunu procedūras uzvarētājam, noslēdzot līgumu, būs jāiesniedz līguma nodrošinājums 5 % (pieci procenti) apmērā no kopējās līgumcenas (EUR bez PVN).

7. Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Agate Kucenko, tālruņa numurs: +371 67234857, e-pasta adrese: agate.kucenko@ldz.lv

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2019.gada 8.Maijs plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš