Sarunu procedūru ar publikāciju “Sašķidrinātās gāzes piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūru ar publikāciju “Sašķidrinātās gāzes piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – Pasūtītājs) izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Sašķidrinātās gāzes piegāde” (turpmāk – Iepirkums).

 

Iepirkuma priekšmets: sašķidrinātās gāzes piegāde Pasūtītājam līdz tā norādītajām piegādes vietām saskaņā ar nolikuma ar tā pielikumiem prasībām (sk.sīkāk nolikumā).

 

Piedāvājumu jāiesniedz par iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā.

 

Preces piegādes:

1) termiņš: līdz 2020.gada 30.aprīlim, kas ietver šādus nosacījumus:

- līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2018./2019.gada apkures sezonas beigām (2019.gada 30.aprīlis);

- ja neviens no līgumslēdzējiem vienu mēnesi pirms augstāk minētās apkures sezonas beigām rakstiski neierosina pārtraukt līguma darbību, līgums tiek pagarināts vēl uz vienu kalendāro gadu (līdz 2020.gada 30.aprīlim)

2) vieta: Latvijas Republika saskaņā ar iepirkuma nolikumu.

 

 

 

Piedāvājuma nodrošinājums: iepirkums paredz kopā ar piedāvājumu piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu (iemaksu). Piedāvājuma nodrošinājuma suma 4 000,00 EUR apmērā, kas atbilstoši nolikuma prasībām, jāiemaksā kā pretendenta naudas summas iemaksa Pasūtītāja bankas kontā (sk.sīkāk nolikumā).

 

Par iepirkuma nolikuma saņemšanu: pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par iepirkuma nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21%.

Lai saņemtu iepirkuma nolikumu, ieinteresētajam piegādātājam jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “Sašķidrinātās gāzes piegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam (šajā publikācijā norādītajai kontaktpersonai par iepirkumu vai pie saņemšanas VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā klātienē esošajai personai) pārskaitījuma dokuments pirms iepirkuma nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par iepirkuma nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda iepirkuma pretendenta nosaukumu. Iepirkumā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā, kā arī kurš veicis objektu, kur veicami iepirkumā noteiktie darbi, apskati. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar iepirkuma nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc maksājuma uzdevuma uzradīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 340.kabinetā, Rīgā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku nolikuma šajā publikācijā norādītajai kontaktpersonai organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par iepirkuma nolikumu).

 

Iepirkuma  nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un jāpievieno maksājuma/pārskatījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.dementjeva@ldz.lv.

 

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumu iepirkumam iesniedz līdz 2018.gada 27.augusta  plkst. 9:30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

 

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumus iepirkumā atver 2018.gada 27.augustā, plkst. 10:00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

 

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par iepirkuma nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs: +371 6723 4934, faksa numurs: +3716723 4250, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2018.gada 27.Augusts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš