Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūru ar publikāciju “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtu un ierīču iegāde un piegāde” (iepirkuma ID Nr. S-8.1.3.2023. TD)

SIA „LDZ apsardze” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtu un ierīču iegāde un piegāde” (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets:

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtu un ierīču iegāde un piegāde saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu.

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2023.gada 30.martam plkst.10.00, SIA „LDZ apsardze” biroja ēkā, 2.stāvā sekretariātā Zasas ielā 5-3, Rīgā, LV-1057.

Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību, ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana (slēgtā* komisijas sanāksmē), 2023.gada 30, martā plkst. 11.00.

*SIA “LDZ apsardze” organizētajās sarunu procedūrās piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā iepirkuma komisijas sanāksmē bez ieinteresēto personu, piegādātāju, pretendentu pārstāvju dalības.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.apsardze.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.apsardze.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersonas:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs - SIA “LDZ apsardze” administratīva departamenta vadītājs Agris Rudzāns, tālruņa numurs +371 27895927, e-pasta adrese – agris.rudzans@ldz.lv

tehniska rakstura jautājumos: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks - SIA “LDZ apsardze” IT pakalpojumu pārvaldības procesu vadītājs Eduards Bunga, tālruņa numurs +371 29531666, e-pasta adrese – eduards.bunga@ldz.lv.

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2023.gada 30.Marts plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Apsardze