Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu, “Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/19-IB).

      Piedāvājumu atvēršanas datums: 2017.gada 27.septembris.

      Piedāvājumu atvēršana slēgtā sēdē.

      Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 13.panta septītās daļas 4.punktu un 29.pantu, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu noteikumu 15. un 53.punkta ceturto daļu, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkuma noteikumiem, tika izveidota iepirkuma komisija un organizēta sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu, “Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/19-IB) (turpmāk – sarunu procedūra).

      Sarunu procedūra tika organizēta ārkārtas apstākļu dēļ, jo pēc 2017.gada 23.augusta stiprajām lietusgāzēm, kā arī, pēc tam - augustā un septembrī - ieilgušo lietavu rezultātā sliežu ceļa iecirknī Valsts robeža-Kārsava-Rēzekne ceļa posmos Kārsava-Pureņi, Mežvidi-Ilzēni, Ilzēni-Burzava un sliežu ceļa iecirknī Rēzekne-Daugavpils ceļa posmā Malta-Krāce izveidojusies bīstama situācija, proti, vairākās vietās izskalota zemes klātne, līdz ar to noslīdējis uzbērums, veidojot sliežu ceļa nosēdumus, tādējādi apdraudot vilcienu kustības drošību. Šīs situācijas novēršanai nepieciešams veikt sliežu ceļa pacelšanas un balasta prizmas ārkārtas atjaunošanas darbus, kuriem nepieciešams granīta šķembu balasts. Minēto apstākļu dēļ objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu, - ciktāl tas ir nepieciešams, lai novērstu ārkārtas situāciju.

      Sarunu procedūrā iesniegt piedāvājumus tika uzaicināti piegādātāji, kas iepriekšējās iepirkuma procedūrās piedāvājuši zemākās cenas, proti: SIA "EXTER", reģ.Nr. 400039827002; SIA ražošanas komercfirma "M2" reģ.Nr. 40103132791 un SIA "Garkalnes grants", reģ.Nr. 40003486521. Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena par iepirkuma priekšmetu kopumā.

      Sarunu procedūras rezultātā 2017.gada 20.oktobrī noslēgts līgums Nr.L-2356/2017 starp VAS “Latvijas dzelzceļš” un SIA "EXTER" (Reģ. Nr. 400039827002) par 10 000 t dzelzceļa balasta slāņa – granīta šķembu piegādi, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu par sarunu procedūras rezultātu (2017.gada 29.septembra iepirkuma komisijas 3.sēdes protokols), Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma  65.panta devītās daļas  3.punktu, Administratīvā procesa likuma 65.panta trešo daļu, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu noteikumu un iekšējiem normatīvajiem aktiem, kā arī - VAS “Latvijas dzelzceļš” 2017.gada 05.oktobra valdes lēmumu  Nr.VL-25/124.

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 27 Septembris, 2017 - 09:30
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš