Sarunu procedūra ar publikāciju stacijas ēkas atjaunošana Dzelzceļa ielā 8, Gulbenē” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju stacijas ēkas atjaunošana Dzelzceļa ielā 8, Gulbenē”

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Dzelzceļa stacijas ēkas atjaunošana Dzelzceļa ielā 8, Gulbenē” (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms: dzelzceļa stacijas ēkas atjaunošana Dzelzceļa ielā 8, Gulbenē:

Nr.

Darbu veids

Apjoms

Piezīmes

1.

Apkures sistēmas pārbūve

1520 m2

Telpās siltuma sistēmas pārbūve, saglabājot esošos konvektorus

2.

Jaunas katlu telpas izbūve

20m2

Gāzes katlu telpa atbilstoši normatīvo aktu prasībām un pēc iespējas labāku novietojumu gan ēkā, gan ar ārējām gāzes tvertnēm

3.

Ārējo sašķidrinātās gāzes tvertņu izbūve

 

Gāzes tvertnes izvietot pazemē, novietni saistīt ar jauno katlu telpu ēkā

4.

Fasādes dzegas atjaunošana

1000 m2

Dzegas, frontona, kolonnu kapiteļu (fasādes baltā krāsā krāsoto detaļu) remonts

5.

Pagraba pārsegumu atjaunošana

60 m2

Demontēt esošo bojāto pārsegumu un 1.stāva starpsienas, izbūvējot jaunu starpstāvu pārsegumu.

6.

Jumta konstrukciju ugunsdrošības prasību izpilde

1307.6 m2

Koka konstrukciju apstrāde ar antipirēniem.

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, pilnā apjomā.

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši sarunu procedūras nolikumam.

Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 2000.00 EUR apmērā (jāveic kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā).

Pretendentam ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā un jābūt sertificētam ēku būvdarbu vadīšanā un siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā;

Pretendenta darbība ir atzīta par drošu darbu veikšanai dzelzceļa nozarē- pretendentam izsniegta Valsts Dzelzceļa tehniskās inspekcijas Drošības apliecība (Drošības apliecība nepieciešama arī apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti un veicamajam darbu apjomam nepieciešams);

Pretendenta finanšu apgrozījums pēdējos 2 gados kopā ir vismaz EUR 600 000;

Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā veic līguma nodrošinājuma summas iemaksu EUR 5000.00 (pieci tūkstoši euro un 00 centi) apmērā pasūtītāja bankas kontā

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Dzelzceļa stacijas ēkas atjaunošana Dzelzceļa ielā 8, Gulbenē”” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties, bet to saņemt tikai pēc augstāk minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: kristaps.nusbergs@ldz.lv

Objekta apskate ir obligāta. Objekta apskate tiek rīkota 2018.gada 07.maijā pulksten 10.00-15:00, Dzelzceļa ielā 8, Gulbenē, pretendentiem saskaņojot apskates laiku ar Pasūtītāju.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2018.gada 14.maija, plkst.09.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2018.gada 14.maija, plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Kristaps Nusbergs, tālrunis +371 67234922, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: kristaps.nusbergs@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2018.gada 14.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30