Sarunu procedūra ar publikāciju "Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju "Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju

"Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde”.

 

Iepirkuma priekšmets un apjoms:

Nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembas (frakcija no 31,5 mm līdz 63 mm) atbilstoši  LVS EN 13450+AC (2004.g.dec.) standartam vai tā ekvivalentam saskaņā ar Tehnisko specifikāciju  (sarunu procedūras nolikuma 2.pielikums)

tonnas

(t)

14 500

 

Pretendenti var iesniegt piedāvājumu tikai par visu sarunu procedūras ar publikāciju priekšmetu kopumā.

 

Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā saskaņā ar sarunu procedūras ar publikāciju nolikuma prasībām.

Piedāvājuma nodrošinājuma summa noteikta 15 000.00 EUR.

Valūta, kādā nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājumu, vai pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR.

Sarunu procedūras ar publikāciju nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras  nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras  nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde””, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras  nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras  nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras  pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā  var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras  nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošs dokumentu). Sarunu procedūras  nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: martins.blaus@ldz.lv.

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai ar publikāciju iesniedz līdz 2016. gada 27.jūlija, plkst.9:30 Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā), Rīgā, Latvijā. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai ar publikāciju atver 2016.gada 27.jūlijā, plkst.10:00, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 532.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā) Rīgā, Latvijā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras ar publikāciju nolikumu: komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākais iepirkumu speciālists Mārtiņš Blaus, tālruņa numurs: +371 67234086, faksa numurs: +371 67234250, e-pasta adrese: martins.blaus@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2016.gada 27.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31