Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Viengabalvelmējuma riteņu piegāde”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2014.gada 30.septembrī plkst.10:30 notiks sarunu procedūra ar publikāciju „Viengabalvelmējuma riteņu piegāde”.

Sarunu procedūras dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – EUR 70,00 (septiņdesmit euro, 00 centi) plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Sarunu procedūras ar publikāciju „Viengabalvelmējuma riteņu piegāde” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 30.septembrim plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Sarunu procedūra ar publikāciju „Viengabalvelmējuma riteņu piegāde”, neatvērt līdz 2014. gada 30.septembrim, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

 

TEHNISKĀS PRASĪBAS

Nr. p.k. Rezerves daļas nosaukums Rasējuma Nr. Daudzums, (gab.)
1 Viengabalvelmējuma ritenis 957-190-2-B-2-П
ГОСТ 10791-2011
100.10.001
1440
2 Viengabalvelmējuma ritenis 957-175-2-B-2-П
ГОСТ 10791-2011
100.10.001
160

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2014.gada 30.Septembris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss