Sarunu procedūra ar publikāciju „Rezerves daļu piegāde „2MU62UM” sērijas lokomotīvju remontam SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”. | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Rezerves daļu piegāde „2MU62UM” sērijas lokomotīvju remontam SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”.

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Rezerves daļu piegāde „2MU62UM” sērijas lokomotīvju remontam SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: rezerves daļu piegāde „2MU62UM” sērijas lokomotīvju remontam saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

Sarunu procedūras priekšmets ir sadalīts 100 (viens simts) daļās atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (skat. nolikuma 2.pielikumu) norādītajai preču nomenklatūrai.

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Līguma nodrošinājums:

Iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas (EUR bez PVN) kredītiestādes garantijas veidā vai kā naudas iemaksu pircēja bankas kontā.

Objekta („2MU62UM” sērijas lokomotīves, turpmāk – Objekts) apskate:

Objektīvu apsvērumu dēļ pircējs (SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”) nevar identificēt Tehniskās specifikācijas (nolikuma 2.pielikums) 1. – 14., 17., 20. – 27., 29. – 35., 37 – 39., 50., 52. – 57., 60., 73., 74., 78., 82., 83. un 98.daļā (pozīcijā) norādītajām preces vienībām konkrētus tehniskos parametrus. Ievērojot iepriekš minēto, lai ieinteresētais piegādātājs spētu sagatavot kvalitatīvu un sarunu procedūras nolikuma tehniskajām prasībām atbilstošu piedāvājumu, ieinteresētajam piegādātajam vēlams līdz nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierasties klātienē uz Objekta apskati un iepazīties ar sarunu procedūras iepirkuma priekšmeta sastāvu

Minētā Objekta apskate tiek rīkota 2019.gada 24.maijā, plkst. 09.00-12.00, 2.Preču ielā 30, Daugavpilī, LV-5401, Latvijā, ieinteresētajiem piegādātājiem iepriekš saskaņojot ierašanos ar nolikuma 2.5.4.punktā norādīto pircēja atbildīgo personu.

Ja ieinteresēta piegādātāja pārstāvis objektīvu apsvērumu dēļ nevar ierasties un piedalīties minētā Objekta apskates noteiktajā norises laikā, nepieciešamības gadījumā līdz sarunu procedūras nolikumā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ieinteresētā piegādātāja pārstāvis var saskaņot Objekta apskates datumu un laiku ar nolikuma 2.5.4.punktā minēto pircēja atbildīgo personu (sīkāk skatīt sarunu procedūras nolikuma 2.5.punktā).

Būtiskākās kvalifikācijas prasības:

  • pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

  • pretendents piedāvā piegādāt nolikuma (tai skaitā, Tehniskās specifikācijas) prasībām atbilstošu preci;

  • pretendents ir tiesīgs veikt sarunu procedūras priekšmetā minētās preces piegādi, ko apliecina attiecīgās preces ražotājs vai autorizēts vairumtirgotājs;

  • pretendents pēdējo 3 (trīs) darbības gadu laikā ir sekmīgi veicis vismaz 1 (vienu) sarunu procedūras priekšmetam līdzvērtīgu (pēc satura un apjoma) preces piegādi. Par līdzīgām precēm tiks uzskatītas lokomotīvju rezerves daļas;

  •  pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējos 3 (trīs) finanšu atskaites gados no ikgadējā Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtā peļņas vai zaudējumu pārskata (2016., 2017., 2018.g.) vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendents darbojas īsāku laika periodu nekā 3 (trīs) gadi (ārvalsts pretendentam – no atbilstoši tā valsts praksei pārbaudīta un apstiprināta gada finanšu pārskata) ir 2 (divas) reizes lielāks par pretendenta piedāvājumā piedāvāto līgumcenu.

Preces piegādes līguma būtiskie noteikumi:

līguma darbības termiņš: no līguma spēkā stāšanās brīža līdz 2020.gada 30.jūnijam (vai līdz līguma priekšlaicīgas izpildes vai izbeigšanas dienai);

preču piegāde: paredzēta pa daļām atsevišķās preču partijās vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atsevišķiem pircēja rakstveida pieteikumiem un neatkarīgi no pieprasīto preču daudzuma. Pirmā preču partijas piegāde jāveic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā un neatkarīgi no pieprasīto preču daudzuma;

piegādes vieta: Daugavpils lokomotīvju remonta centrs (RSSLD), 2.Preču iela 30, Daugavpils, LV-5401, Latvija;

preces dokumentācija: kopā ar piegādājamo preci pircēja pārstāvim jāiesniedz preces kvalitāti apliecinošu dokumentus – ražotāja izdots preces kvalitātes sertifikāts un/vai pase, iepakojuma lapas un pārdevēja atbilstības deklarācija (oriģināli) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2014/25/ES), piegādātās preces apzīmējumiem un marķējumiem jāatbilst piedāvājumā norādītajiem apzīmējumiem un standartiem.

Ja piegādātājs preci ir ievedis no valsts, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts, piegādātājs iesniedz pircējam apliecinātu muitas dokumenta kopiju/elektronisku izdruku. Ja piegādātājs iesniedz dokumenta kopiju, tam pēc pircēja pirmā pieprasījuma jāuzrāda dokumenta oriģināls;

preču daudzums: saskaņā ar nolikuma Tehnisko specifikāciju atbilstoši katrai sarunu procedūras daļai. Pircējam nav pienākums iepirkt visu Tehniskajā specifikācijā norādīto preču apjomu, bet preces daudzums pa pozīcijām var mainīties līguma summas ietvaros. Kopējā faktiskā līguma summa tiek fiksēta pēc preču pavadzīmēs norādītajiem preces daudzumiem. Nepieciešamības gadījumā pircējam ir tiesības palielināt preces pasūtījuma apjomu par 20% (divdesmit procentiem) no līguma summas (bez PVN), noslēdzot par to atsevišķu rakstisku vienošanos ar pārdevēju, saglabājot noslēgtā līguma nosacījumus.

preces garantijas termiņš: ne mazāk kā 1 (viens) gads no preces pieņemšanas dokumentu parakstīšanas dienas;

samaksas nosacījumi: 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no preču pieņemšanas dokumentu parakstīšanas dienas.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras dokumentāciju (nolikumu) var iepazīties un to saņemt bez maksas VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 338.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku pasūtītāja kontaktpersonai). Sarunu procedūras nolikumu pretendents var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un e-pasta adrese vai faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: santa.balode@ldz.lv.

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 3.jūnijam, plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 3.jūnijā, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, e-pasta adrese: santa.balode@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2019.gada 3.Jūnijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31