Sarunu procedūra ar publikāciju „Pārbrauktuvju gumijas pretsliežu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Pārbrauktuvju gumijas pretsliežu piegāde”

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Pārbrauktuvju gumijas pretsliežu piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

1. Sarunu procedūras priekšmets:

1.1. Gumijas pretsliežu piegāde (sīkāk sarunu procedūras nolikuma Tehniskajā specifikācijā).

Nr.

Nosaukums

(saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma pielikuma Nr.3 „Līguma projekts” pielikums Nr.1))

Mērvienība

Dau-dzums

1.

GUMIJAS PRETSLIEDES 1136 m (tehniskais projekts L459.00.04 un L459.00.05), t.sk.:

 

 

1.1.

iekšējas gumijas profils 60E1 sliedēm

m

80

1.2.

ārējais gumijas profils 60E1 sliedēm

m

80

1.3.

iekšējas gumijas profils R65 sliedēm

m

492

1.4.

ārējais gumijas profils R65 sliedēm

m

484

1.2. Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā pilnā apjomā.

1.3. Piedāvājumu izvēles kritērijs: sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu par visu procedūras priekšmetu kopumā.

2. Papildus informācija:

2.1. Pretendents pēdējo 3 (trīs) darbības gadu laikā ir sekmīgi izpildījis vismaz 1 (vienu) līdzīgu (pēc satura un apjoma) līgumu (nenorādīt līgumus ar VAS ‘’Latvijas dzelzceļš’’ un VAS ‘’Latvijas dzelzceļš’’ koncerna uzņēmumiem);

2.2. Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 1 500.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi) bez PVN;

2.3. Iesniegt katras gumijas pretsliedes profila paraugu (parauga garums: 2 - 5 cm) (ievērojot nolikuma 1.6.5.punkta iesniegšanas prasības).

3. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

3.1. pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par iepirkuma nolikuma saņemšanu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21%. Lai saņemtu iepirkuma  nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “Pārbrauktuvju gumijas pretsliežu piegāde”” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda iepirkuma procedūras pretendenta nosaukumu. Iepirkumā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atmaksāta.

3.2. ieinteresētais piegādātājs ar iepirkuma nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 340.kabinetā), Rīgā, LV-1547 (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

3.3. iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: evita.kikute@ldz.lv

4. Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 14.marta plkst.09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

5. Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 14.martā, plkst.10.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

6. Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Evita Ķikute, tālrunis: +371 67234932, e-pasta adrese: evita.kikute@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2019.gada 14.Marts plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš