Sarunu procedūra ar publikāciju „Kravas laukuma izbūve Lielvārdes dzelzceļa stacijas teritorijā” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Kravas laukuma izbūve Lielvārdes dzelzceļa stacijas teritorijā”

Papildus informācija: 

18.06.2018. grozīts darbu izpildes termiņš (skat.sludinājumā)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Kravas laukuma izbūve Lielvārdes dzelzceļa stacijas teritorijā” (turpmāk – sarunu procedūra).

1. Sarunu procedūras priekšmets: kravas laukuma izbūve Lielvārdes dzelzceļa stacijas teritorijā saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Pie Pasūtītāja, Gogoļa ielā 3, Rīgā, 5.kab. var iepazīties ar izstrādāto un saskaņoto būvniecības ieceri, laiku saskaņojot iepriekš (kontaktinformācija nolikumā).

2. Piedāvājuma nodrošinājums:

ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā (konta Nr. sk. sarunu procedūras nolikuma 1.2.1.punktā), maksājuma mērķī norādot: „Piedāvājuma nodrošinājums sarunu procedūrai ar publikāciju „Kravas laukuma izbūve Lielvārdes dzelzceļa stacijas teritorijā”” un ar piedāvājuma dokumentiem (nolikuma 1.9.punkts) jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta pasūtītāja bankas kontā. Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR.

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi) bez PVN.

3. Līguma nodrošinājums:

iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 3% (trīs procentu) apmērā no līguma summas (EUR bez PVN) kā naudas iemaksu pasūtītāja bankas kontā.

4. Būtiskākās kvalifikācijas prasības:

4.1. pretendentam obligāti ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā un sertificētam ceļu būvdarbu vadīšanas jomā (arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts, jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un atbilstoši veicamajiem darbiem sertificētam attiecīgā jomā);

4.2. pretendents pēdējo 3 (trīs) darbības gadu laikā kā ģenerāluzņēmējs vismaz 1 (vienā) objektā ir sekmīgi veicis ceļu būvdarbus (minētajam objektam jābūt nodotam ekspluatācijā);

4.3. pretendenta darbība ir atzīta par drošu darbu veikšanai dzelzceļa nozarē un pretendentam ir izsniegta spēkā esoša Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdota Drošības apliecība (atbilstoši veicamajam darbu apjomam spēkā esoša Drošības apliecība nepieciešama arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts).

5. Objekta apskate:

pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas sarunu procedūrā vēlams ierasties uz sarunu procedūras priekšmetā minētā objekta apskati.

Objekta apskate tiek rīkota tiek rīkota 2018.gada 19.oktobrī, plkst. 10.00 - 11.00, ierašanos saskaņojot iepriekš (kontaktinformācija nolikumā).

6. Darbu izpildes:

6.1. termiņš: 30 (trīsdesmit) dienu laikā no „Atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi” saņemšanas brīža (saskaņā ar veikatjiem Grozījumiem Nr.1);

6.2. vieta: kravas laukums, Lielvārdes dzelzceļa stacijas teritorija.

7. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

7.1. ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to var saņemt tikai pēc 7.2.punktā minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 338.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku šī sludinājuma 10.punktā norādītajai kontaktpersonai). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā sarunu procedūras nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: santa.balode@ldz.lv;

7.2. pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS, bankas kods NDEALV2X, ar norādi: „Sarunu procedūrai ar publikāciju „Kravas laukuma izbūve Lielvārdes dzelzceļa stacijas teritorijā””, un jāuzrāda pasūtītājam (10.punktā norādītajai kontaktpersonai vai 7.1.punktā minētajā adresē klātienē esošajai personai) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

8. Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2018.gada 25.oktobra plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

9. Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2018.gada 25.oktobrī, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

10. Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: santa.balode@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2018.gada 25.Oktobris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31