Sarunu procedūra ar publikāciju „Kondicionieru tehniskā apkope un remonts” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Kondicionieru tehniskā apkope un remonts”

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Kondicionieru tehniskā apkope un remonts” (turpmāk – sarunu procedūra).

 

1. Sarunu procedūras priekšmets:

kondicionieru un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope, kas sevī ietver kondicionieru un ventilācijas iekārtu remontu 19 000.00 EUR (bez PVN) apmērā, saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.

 

1.1. Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā pilnā apjomā.

1.2. Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā (konta Nr. sk. sarunu procedūras nolikuma 1.2.punktā), maksājuma mērķī norādot: „Piedāvājuma nodrošinājums sarunu procedūrai ar publikāciju „Kondicionieru tehniskā apkope un remonts” un ar piedāvājuma dokumentiem (nolikuma 1.9.punkts) jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta pasūtītāja bankas kontā.

 

1.3. Piedāvājuma nodrošinājuma summa noteikta 2 000.00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN. Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR.

 

1.4. Iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 3% (trīs procentu) apmērā no līguma summas (EUR bez PVN) kā naudas iemaksu pasūtītāja bankas kontā.

 

1.5. Viena no kvalifikācijas prasībām sarunu procedūras nolikumā paredz, ka pretendenta darbība ir atzīta par drošu darbu veikšanai dzelzceļa nozarē un pretendentam ir izsniegta spēkā esoša Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdota Drošības apliecība.

 

2. Darbu izpildes:

2.1. termiņš: līdz 2018.gada 15.decembrim. Pretendentam jāiesniedz pasūtītājam veicamo tehnisko apkopju darbu veikšanas grafiku, norādot pirmās, otrās un trešās tehniskās apkopes veikšanas prognozējamos termiņus 7 (septiņu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas (reģistrēšanas pie pasūtītāja) brīža un darbi jāuzsāk saskaņā ar iesniegto grafiku;

2.2. vieta: tehniskajām apkopēm un remonta darbiem – saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma 5.pielikumu.

 

3. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

3.1. ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to var saņemt tikai pēc 3.2.punktā minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku 6.1.punktā norādītajai kontaktpersonai). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā sarunu procedūras nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: santa.balode@ldz.lv;

 

3.2. pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS, bankas kods NDEALV2X, ar norādi: „Sarunu procedūrai ar publikāciju „Kondicionieru tehniskā apkope un remonts”, un jāuzrāda pasūtītājam (6.1.punktā norādītajai kontaktpersonai vai 3.1.punktā minētajā adresē klātienē esošajai personai) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

4. Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2018.gada 29.marta plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

 

5. Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2018.gada 29.martā, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

 

6. Pasūtītāja kontaktpersona:

6.1. organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: santa.balode@ldz.lv;

6.2. tehniskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa vadītāja vietnieks inženiertehniskajos jautājumos Ainārs Čudins, tālr.: +371 29532894.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2018.gada 29.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31