Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Elektrodu piegāde”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (Reģ. Nr. 40003788351) izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Elektrodu piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmeta apraksts un apjoms: Elektrodi (skat. pielikumā), saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu un tehnisko specifikāciju, kas pieejama sarunu procedūras nolikumā.

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā vai jāiesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā. Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentam dokumentu sagatavošanas maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā. Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar norādi: “Sarunu procedūras ar publikāciju “Elektrodu piegāde” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par dalību sarunu procedūrā veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūā var piedalīties tikai tas pretendents, kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Dokumentu sagatavošanas maksa netiek atmaksāta atpakaļ.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļā - Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā, 205.telpā. Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Nolikuma elektronisko versiju var saņemt tikai pēc sarunu procedūras dokumentu sagatavošanas maksas pārskaitījuma dokumenta saņemšanas uz e-pasta adresi: egita.sergejeva@ldz.lv.

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2017.gada 30.martam plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu konkursam atver 2017.gada 30.martā, plkst. 10:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Papildus informācija:

Pretendents piedāvājumu iesniedz par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā vai par katru daļu (preču pozīciju) atsevišķi.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas iepirkuma speciāliste Egita Sergejeva, tālrunis +371 67233232, fakss: +371 67233246, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv.

 

 

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2017.gada 30.Marts plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss