Sarunu procedūra ar publikāciju „Dīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Dīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Dīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra).

1. Sarunu procedūras priekšmets: dīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas piegāde līdz pircēja norādītajām piegādes vietām saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā

Sarunu procedūras priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:

Daļas Nr.

p.k.

Preces nosaukums (standarts)

Daudzums

(tonnas)*

1.

Dīzeļdegviela LVS EN 590+A1:2017

20 000 ( +/-) 25%

2.

Biodīzeļdegviela LVS EN 14214+A1:2014

980  (+/-) 25%

*Norādīto novirzi (+/-) 25% nosaka pircējs pēc saviem ieskatiem.

2. Piedāvājuma un līguma nodrošinājuma nosacījumi:

2.1. Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā (skat. arī formu sarunu procedūras nolikuma 5.pielikumā) vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā. Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta katrai sarunu procedūras priekšmeta daļai atsevišķi un tās ir šādas:

1.daļa – piedāvājuma nodrošinājums 100 000.00 EUR (viens simts tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN;

2.daļa – piedāvājuma nodrošinājums 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN.

2.2. Iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu kredītiestādes garantijas veidā vai kā naudas iemaksu pircēja bankas kontā par šādām summām:

  1. slēdzot iepirkuma līgumu ar uzvarētāju sarunu procedūras priekšmeta 1.daļā - 100 000.00 EUR (viens simts tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN apmērā;

  2. slēdzot iepirkuma līgumu ar uzvarētāju sarunu procedūras priekšmeta 2.daļā -10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN apmērā (sīkāk līguma nodrošinājumu nosacījumus skat. arī nolikuma 7. un 8.pielikuma 9.sadaļā un formu nolikuma 6.pielikumā).

3. Preces piegādes:

  1. termiņš: no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.oktobrim;

  2. vietas: saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (sk. nolikuma 2.pielikumu).

4. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

4.1. ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras dokumentāciju (nolikumu) var iepazīties bez maksas, to saņemt (pēc 4.2.punktā minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 338.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku 7.punktā norādītajai kontaktpersonai). Sarunu procedūras nolikumu pretendents var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un e-pasta adrese vai faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments (atbilstoši 4.2.punktam) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: santa.balode@ldz.lv;

4.2. pasūtītājs nosaka ieinteresētajiem piegādātājiem maksu par nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas Republikas rezidentiem). Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: NDEALV2X, ar norādi „Nolikuma saņemšanai  - SPap: „Dīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš samaksājis minēto summu un kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

5. Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 11.martam, plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

6. Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 11.martā, plkst. 09.40, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

7. Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: santa.balode@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2019.gada 11.Marts plkst. 9.40.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30