Sarunu procedūra ar publikāciju „Būvlaukuma sagatavošanas priekšdarbi - saaudzes izciršana „A” tipa kapitālā remonta ietvaros” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Būvlaukuma sagatavošanas priekšdarbi - saaudzes izciršana „A” tipa kapitālā remonta ietvaros”

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Būvlaukuma sagatavošanas priekšdarbi - saaudzes izciršana „A” tipa kapitālā remonta ietvaros” (turpmāk – sarunu procedūra).

 

1. Sarunu procedūras priekšmets:

būvlaukuma sagatavošanas priekšdarbi - saaudzes izciršanas un nelikvīdi utilizācijas darbi dzelzceļa zemes nodalījuma joslā „A” tipa kapitālā remonta sliežu ceļu atjaunošanas darbu ietvaros saskaņā ar tehnisko uzdevumu (sarunu procedūras nolikuma 3.pielikums).

 

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā;

2. Piedāvājuma nodrošinājums:

Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā (konta Nr. sk. sarunu procedūras nolikuma 1.2.punktā), maksājuma mērķī norādot: „Piedāvājuma nodrošinājums sarunu procedūrai ar publikāciju „Būvlaukuma sagatavošanas priekšdarbi - saaudzes izciršana „A” tipa kapitālā remonta ietvaros” un ar piedāvājuma dokumentiem (nolikuma 1.9.punkts) jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta pasūtītāja bankas kontā.

 

Piedāvājuma nodrošinājuma summa noteikta 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi). Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR.

 

3. Preces piegādes termiņš:

līdz 2017.gada 30.septembrim saskaņā ar tehnisko uzdevumu (sarunu procedūras nolikuma 3.pielikums) un līguma projektu (sarunu procedūras nolikuma 5.pielikums);

 

4. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

4.1. ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to var saņemt tikai pēc 3.2.punktā minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 338.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku nolikuma 6.punktā norādītajai kontaktpersonai). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā sarunu procedūras nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: santa.balode@ldz.lv;

 

4.2. pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: „Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, bankas kods: NDEALV2X, ar norādi: „Sarunu procedūrai ar publikāciju „Būvlaukuma sagatavošanas priekšdarbi - saaudzes izciršana „A” tipa kapitālā remonta ietvaros””, un jāuzrāda pasūtītājam (6.punktā norādītajai kontaktpersonai vai 3.1.punktā minētajā adresē klātienē esošajai personai) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

5. Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017.gada 31.jūlija plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

 

6. Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2017.gada 31.jūlijā, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 344.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

 

7. Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasts: santa.balode@ldz.lv.

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2017.gada 31.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš