Sarunu procedūra ar publikāciju „Ēku kapitālie remontdarbi Latgales reģionā” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Ēku kapitālie remontdarbi Latgales reģionā”

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Ēku kapitālie remontdarbi Latgales reģionā” (turpmāk – sarunu procedūra).

 

1. Sarunu procedūras priekšmets:

Ēku kapitālie remontdarbi Latgales reģionā, saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.

 

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, pilnā apjomā.

 

2. Piedāvājuma nodrošinājums:

piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta 4000.00 EUR (četri tūkstoši euro un 00 centi);

ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā (konta Nr. sk. sarunu procedūras nolikuma 1.2.1.punktā), maksājuma mērķī norādot: „Piedāvājuma nodrošinājums sarunu procedūrai ar publikāciju „Ēku kapitālie remontdarbi Latgales reģionā” un ar piedāvājuma dokumentiem (nolikuma 1.9.punkts) jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta pasūtītāja bankas kontā. Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR.

 

3.Līguma nodrošinājums:

iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 3% (trīs procentu) apmērā no līguma summas (EUR bez PVN) kā naudas iemaksu pasūtītāja bankas kontā.

 

4. Kvalifikācijas prasības:

sarunu procedūras nolikums paredz šādas vienas no būtiskākajām kvalifikācijas prasībām:

 

4.1. pretendentam obligāti ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā un sertificētam šādās jomās:

  1. ēku būvdarbu vadīšana;
  2. siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana;
  3. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana;

(arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts, jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un atbilstoši veicamajiem darbiem sertificētam attiecīgā jomā);

 

4.2. pretendenta darbība ir atzīta par drošu darbu veikšanai dzelzceļa nozarē un pretendentam ir izsniegta spēkā esoša Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdota Drošības apliecība (atbilstoši veicamajam darbu apjomam spēkā esoša Drošības apliecība nepieciešama arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts);

 

4.3. pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas sarunu procedūrā obligāti nepieciešams ierasties uz sarunu procedūras priekšmetā norādīto (t.sk. Darbu uzdevumā, sarunu procedūras nolikuma 3.pielikums) objektu apskati (sīkāk skatīt sarunu procedūras nolikuma 2.5.punktā).

 

5. Darbu izpildes:

 

5.1. termiņš: 2018.gada 15.decembris;

 

5.2. vieta: saskaņā ar Darbu uzdevumu (nolikuma 3.pielikums).

 

5. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

 

5.1. ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to var saņemt tikai pēc 5.2.punktā minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 340.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku 8.punktā norādītajai kontaktpersonai). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā sarunu procedūras nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: rudolfs.ozolins@ldz.lv;

 

5.2. pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS, bankas kods NDEALV2X, ar norādi: „Sarunu procedūrai ar publikāciju „Ēku kapitālie remontdarbi Latgales reģionā”, un jāuzrāda pasūtītājam (8.punktā norādītajai kontaktpersonai vai 5.1.punktā minētajā adresē klātienē esošajai personai) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

6. Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2018.gada 2.jūlija plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

 

7. Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2018.gada 2.jūlijā, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

 

8. Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Rūdolfs Ozoliņš, tālrunis: +371 67234932, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: rudolfs.ozolins@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2018.gada 2.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31