Sarunu procedūra ar publikāciju “Transformatoru un spriegummaiņu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Transformatoru un spriegummaiņu piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Transformatoru un spriegummaiņu piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra/piegāde).

Sarunu procedūras priekšmeta /piegādes izpildes termiņš: preces jāpiegādā pilnā apjomā ir ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

Preces piegādes apjoms un vieta: jāpiegādā saskaņā ar tehnisko specifikāciju (sk. nolikuma pielikumu Nr.1).

Tehniskā specifikācija:

Daļas Nr.

Nosaukums

Daudzums, gab.

Piegādes vietas:

 
 

1.

VTS-12 6000/√3//100√3/100/3V 50VA 0.5 75VA 6P

6

TDR-1

 

2.

VTS-12 10000/√3//100√3/100/3V 50VA 0.5 75VA 6P

36

 

3.

Vienfāzes sausais transformators OЛ 1,25kVА/6kV

4

 

4.

Vienfāzes sausais transformators OЛ (OM) 4kVА/6kV

2

 

5.

Vienfāzes eļļas transformators OM 10kVА/6kV

2

 

6.

Vienfāzes sausais transformators OЛ 0,63kVА/10kV

2

 

7.

Vienfāzes eļļas transformators OM 4kVА/10kV

5

TDR-2

 

8.

Vienfāzes eļļas transformators OM 10kVА/10kV

13

 

9.

Vienfāzes sausais transformators ОЛ 1,25kVA/10kV (GOST15150)

9

TDR-3

 

Saņēmējs: VAS “Latvijas dzelzceļš” struktūrvienība: Signalizācijas un sakaru distance, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV- 1547.

Piegādes vietas:

TDR-1:

Signalizācijas un sakaru distances Rīgas reģionāla centrs, Krūzes ielā 47a, Rīgā;

TDR-2:

Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionālais centrs, 1.Pasažieru iela 12, Daugavpils;

TDR-3:

Signalizācijas un sakaru distances Jelgavas reģionālais centrs, Prohorova iela 12b, Jelgava

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21%.

Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajam piegādātājam jāpārskaita minētā summa uz bankas kontu (Bankas dati: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr.LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods: NDEALV2X), ar norādi: “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “Transformatoru un spriegummaiņu piegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam (norādītajai kontaktpersonai) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atmaksāta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc augstākminētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 340.kabinetā, 3.stāvā, Rīgā, LV-1547 (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: inese.kempa@ldz.lv.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām (deviņas daļas) pilnā apjomā.

Būtiskākās kvalifikācijas prasības:

pretendenta piedāvātās preces atbilst sarunu procedūras nolikuma tehniskajai specifikācijai,  ko apliecina arī kvalitātes sertifikāts, tehniskā pase vai deklarācijas  kopija;

ražotāja vai autorizēta vairumtirgotāja izsniegta dokumenta kopiju (licences, līgumi vai ražotāja vai autorizēta vairumtirgotāja apliecinājumi), kas apliecina pretendenta tiesības piegādāt sarunu procedūras priekšmetā minētās preces. Ja pretendents iesniedz autorizēta vairumtirgotāja izsniegtu dokumentu, tad jāiesniedz arī vairumtirgotājam izsniegta ražotāja dokumenta kopiju par pārstāvniecības tiesībām;

pretendenta piedāvātās preces tehnisko specifikāciju (preču tehniskās pases kopiju vai ražotāja tehnisko aprakstu);

ja pretendenta piedāvātā prece neatbilst nolikumā norādītājiem standartiem, jāiesniedz ražotāja dokumentāciju vai Eiropas Savienības standartiem atbilstošu Latvijas Republikas vai citas valsts testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju un sertificēšanas un inspicēšanas institūciju izsniegtu apliecinājumu par piedāvātās preces pārbaudes rezultātiem, kas pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz iesniedz līdz 2019.gada 12.martam plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrā atver 2019.gada 12.martā plkst.10.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre – VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālruņa numurs: +371 67234933, e-pasta adrese: ;.

tehniskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas Elektroapgādes daļas Augstsprieguma elektroapgādes galvenais speciālists Dmitrijs Bobers, tālrunis: +371 67234834, mob. +371 29368560.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2019.gada 12.Marts plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš