Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Transformatoru apakšstacijas TA-04 10kV iekārtu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2024/6-SPAV

Papildus informācija: 

Papildināts: grozīts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas datums uz 2024.gada 7.martu

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Transformatoru apakšstacijas TA-04 10kV iekārtu pārbūve”.

Iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2024/6-SPAV

Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV kods: 45232220-0 (Apakšstaciju celtniecības darbi). Papildus nomenklatūras CPV kods: 31000000-6 (Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2024.gada 7.martam1 plkst.10.15 Elektronisko iepirkumu sistēmā, tīmekļvietnes adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116191

1 noteiktais datums piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai pārcelts no 2024.gada 20.februāra uz 2024.gada 7.martu (skat.EIS e-konkursu apakšsistēmā, tīmekļvientes adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116191)

Piedāvājumu atvēršana: iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā ī tūlīt pēc noteiktā termiņa piedāvājumu iesniegšanai.

Iepirkuma dokumentu pieejamība

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā Nolikumam ar tā pielikumiem (izņemot tehniskā uzdevuma pielikumus*), grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta pieeja Pasūtītāja pircēja profilā šī iepirkuma sadaļā, tīmekļvietnes adrese:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116191

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību Pasūtītāja pircēja profilā un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu.

* Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 1.4.1.punktu Tehniskā uzdevuma pielikumus (nolikuma 1.pielikumam pielikumi) Pasūtītājs izsniedz pēc pieprasījuma. Lai saņemtu Tehniskā uzdevuma pielikumus (nolikuma 1.pielikumam pielikumi), ieinteresētais piegādātājs iesniedz pasūtītājam pieprasījumu ar ietvertu apliecinājumu par pieprasītās un saņemtās informācijas neizpaušanu (paraugs vēstulei ar apliecinājuma tekstu pievienots nolikuma 8.pielikumā). Pieprasījumu nosūta uz nolikuma 1.3.1. punktā norādīto e-pastu: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” vienīgi informatīvos nolūkos pieejama vispārēja informācija par iepirkumu.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par iepirkuma nolikumu VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālrunis: +371 27897395, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2024.gada 7.Marts plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš