Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla vadu un trošu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla vadu un trošu piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kontakttīkla vadu un trošu piegāde” (turpmāk – iepirkums).

Iepirkuma priekšmets: Kontakttīkla vadu un trošu piegāde saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju  un līguma projektu ((turpmāk - prece).

Iepirkuma priekšmetam ir 9 (deviņas) daļas:

Daļas Nr.

Nosaukums

Mērvienība

Daudzums

 
 

1.  

Vads MФ-100 vai analogs* (~2 spoles)

kg

3200

 

2.  

Trose ПБСМ-70 vai analogs**

kg

500

 

3.  

Trose ПБСМ-95 vai analogs**

kg

500

 

4.  

Trose DIEPA ø 9,5 mm vai analogs***

kg

200

 

5.  

Trose MG-95 vai analogs**

kg

200

 

6.  

Trose M-95

kg

50

 

7.  

Bimetāla vads БСМ-6

kg

150

 

8.  

Bimetāla vads БСМ-4 (1 spole ~70kg)

kg

1265

 

9.

Bimetāla vads БСМ-4 (1 spole ~70kg)

kg

215

 
 

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu iepirkuma priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Preces piegādes vieta: Rīga, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš pilnā apjomā: 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas brīža.

Papildus informācija:

1. piedāvājuma nodrošinājums: iepirkuma dokumentācija paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, ja piedāvājuma summa pārsniedz 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro, 00 centi), ir 1 000.00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi).

2.līguma nodrošinājums: līguma noslēgšanas gadījumā paredzēts saistību izpildes nodrošinājums 5% apmērā no līguma summas (EUR bez PVN) naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā (prasības un noteikumus sk. iepirkuma nolikumā).

3. kvalifikācija (sīkāk skat.nolikumā):

- Pretendenta vidējais gada neto finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) gados ir 2 (divas) reizes lielāks par piedāvāto līgumcenu;

- Pretendents iepriekšējos 3 (trīs) uzņēmējdarbības gados (vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendents darbojas īsāku laika periodu nekā 3 (trīs) gadi)  ir sekmīgi izpildījis vismaz 2 (divus) iepirkuma priekšmetam līdzīgus pēc satura  un apjoma piegādes līgumus.

Iepirkuma nolikuma saņemšana: pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par iepirkuma nolikuma saņemšanu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas Republikas rezidentiem). Lai saņemtu iepirkuma  nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “Kontakttīkla vadu un trošu piegāde”” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda iepirkuma procedūras pretendenta nosaukumu. Iepirkumā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar iepirkuma nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 340.telpā), Rīgā, LV-1547. (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pastu sludinājumā norādītajai kontaktpersonai.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 14.martam,  plkst. 9.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš”, Kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2019.gada 14.martam, plkst.10.15, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, telpā Nr.339, 3.stāvā, Gogoļa ielā 3, Rīgā.

Pasūtītāja kontaktpersona: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālruņa Nr.: +371 6723 4955, e-pasts: dana.cielena@ldz.lv .

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2019.gada 14.Marts plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš