Sarunu procedūra ar publikāciju “Kadastrālā uzmērīšana” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kadastrālā uzmērīšana”

 VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kadastrālā uzmērīšana” (turpmāk-sarunu procedūra). 

1.Sarunu procedūras priekšmets: valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pieejama nolikumā), ievērojot valsts un pašvaldību institūciju prasības un nolikumā noteiktās VAS “Latvijas dzelzceļš” “Prasības, veicot VAS “Latvijas dzelzceļš” infrastruktūras digitālo topogrāfisko uzmērīšanu” (pieejama nolikumā), t.sk. līguma projekta nosacījumus (pieejams nolikumā).

Piedāvājumu pretendents var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan par atsevišķu tā daļu/daļām (loti/lotēm) pilnā apjomā.

 

 

Uzmērāmo zemes vienību saraksts

 

Lotes Nr.

Nr.p.k.

zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Pagasta nosaukums

kopējā platība (ha)

1

1

44680060120

12.8954

Līksnas pagasts

87.4754

2

44880030133

15.9

Sventes pagasts

3

44880050842

24.95

Sventes pagasts

4

44600010240

33.73

Kalkūnes pagasts

2

1

44680070180

17.5

Līksnas pagasts

163.1

2

44700010227

67.1

Maļinovas pagasts

3

44980040398

78.5

Višķu pagasts

3

1

44980030245

17.4

Višķu pagasts

121.77

2

44980010447

54.36

Višķu pagasts

3

76560050231

29.7

Pelēču pagasts

4

76700110328

20.31

Rušonas  pagasts

4

1

76700120206

38.49

Rušonas  pagasts

149.78

2

76700120282

0.4

Rušonas  pagasts

3

76700090102

20.39

Rušonas  pagasts

4

76700080192

34

Rušonas  pagasts

5

78520060154

56.5

Feimaņu pagasts

 

2. Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21%. Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajam piegādātājam jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Kadastrālā uzmērīšana”, un jāuzrāda pasūtītājam (šajā sludinājumā 6.1.punktā minētajai kontaktpersonai vai 3.punktā norādītajā nolikuma saņemšanas adresē  klātienē esošajai personai) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

3. Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un to saņemt (tikai pēc maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopijas uzrādīšanas (sk. šī sludinājuma 2.punktu))  VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (sk. šī sludinājuma 2.punktu) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: kristine.ozola01@ldz.lv.

 

4. Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2017.gada 2.marta plkst. 9.45, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

5. Piedāvājumu atvēršana notiks: 2017.gada 2.martā plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā, Rīgā.

6. Papildus informācija:

6.1. ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz (jāveic naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā) arī piedāvājuma nodrošinājums 1000,00 EUR apmērā;

6.2. iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu: līguma nodrošinājuma summas iemaksu (valūta EUR) pasūtītāja bankas kontā 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas (bez PVN).

7. Pasūtītāja kontaktpersona:

7.1. organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Kristīne Ozola, tālrunis: +371 67233492, fakss: +371 67234250, e-pasts:kristine.ozola01@ldz.lv;

7.2. tehniskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma direkcijas Nekustamā īpašuma reģistrācijas galvenais īpašuma uzskaites speciālists Edgars Kozlovskis, tālrunis: +371 67233275.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2017.gada 2.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31