Sarunu procedūra ar publikāciju “K6S310DR dīzeļa rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “K6S310DR dīzeļa rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “K6S310DR dīzeļa rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets:

K6S310DR dīzeļa rezerves daļu piegāde saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

Detalizētu sarunu procedūras priekšmeta daļu uzskaitījumu skatīt šī sludinājuma pielikumā.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par iepirkuma nolikuma saņemšanu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21%. Lai saņemtu iepirkuma  nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “K6S310DR dīzeļa rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss’’ vajadzībām” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda iepirkuma procedūras pretendenta nosaukumu. Iepirkumā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atmaksāta.

Ieinteresētais piegādātājs ar iepirkuma nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 340.kabinetā), Rīgā, LV-1547 (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: evita.kikute@ldz.lv

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 27.martam plkst.09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 27.martā, plkst.10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

Līguma izpildes laiks un vieta:

Paredzēta pa daļām atsevišķās preču partijās 10 darba dienu laikā pēc pircēja rakstiska pieprasījuma un neatkarīgi no pieprasīto preču daudzuma. Pirmā preču piegāde ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās brīža.

Preču piegādes vieta: SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" Rīgas lokomotīvju remonta centrs, Krustpils ielā 24, Rīgā, LV-1057.

Papildus informācija:

  • Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tās daļām pilnā apjomā;

  • Piedāvājuma nodrošinājuma summa 1% apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (EUR bez PVN) kā kredītiestādes garantijas vai iemaksa bankas kontā;

  • Līguma nodrošinājums 5% apmērā no līgumcenas (EUR bez PVN) kā kredītiestādes garantija vai iemaksa bankas kontā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Evita Ķikute, tālrunis: +371 67234932, e-pasta adrese: evita.kikute@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2019.gada 27.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš