Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Gultņu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju “Gultņu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk  – pircējs) vajadzībām. Līgums tiks slēgts starp sarunu procedūras uzvarētāju un pircēju.

 

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms: gultņu piegāde.

 

Sarunu procedūras priekšmetam ir 139 daļas.

Pretendenti var iesniegt piedāvājumu gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

 

Tehniskās specifikācija un līguma nosacījumi: atbilstoši sarunu procedūras nolikumam.

 

 

Piedāvājuma/iepirkuma līguma nodrošinājums:

–  ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums, ja piedāvājuma kopējā summa pārsniedz EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN.

    Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir EUR 1 400,00 (viens tūkstotis četri simti euro, 00 centi). Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma prasībām;

–  iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5 % apmērā no līguma summas (EUR, bez PVN).

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana: pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras  nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Gultņu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda konkursa pretendenta nosaukumu.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 344.kabinetā), Rīgā, LV-1547. (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.dementjeva@ldz.lv.

 

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi sarunu procedūrā jāiesniedz līdz 2017.gada 25.janvāra  plkst. 10.45, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.telpā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

 

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2017.gada 25.janvārī plkst.11.00 Latvijā, Rīgā,  Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.telpā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa Nr. +371 67234934, faksa Nr.: +371 67234250, e-pasts: iveta.dementjeva @ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2017.gada 25.Janvāris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30