Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Dzelzceļa balasta slāņa – akmens šķembu piegāde 2017.gadā”

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju „Dzelzceļa balasta slāņa – akmens šķembu piegāde 2017.gadā” (turpmāk – sarunu procedūra).

  1. Sarunu procedūras priekšmets un apjoms:

Nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Dzelzceļa balasta slāņa akmens šķembas (frakcija no 31,5 mm līdz 63 mm) atbilstoši  LVS EN 13450+AC (2004.g.dec.) standartam vai tā ekvivalentam saskaņā ar tehnisko specifikāciju  (sarunu procedūras nolikuma 2.pielikums)

tonnas

(t)

26 000

  1.  Piedāvājumu pretendents var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.
  1. Piedāvājuma nodrošinājums:

noteikta piedāvājuma nodrošinājuma summa:  EUR 10 00,00 (desmit tūkstoši euro, 00 centi).

  1. Ieinteresētajiem piegādātājiem:

ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

 Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: inese.kempa@ldz.lv.

  1. Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:

piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017.gada 31.janvārim plkst.9.30, bet atver atklātā sēdē  2017.gada 31.janvārī plkst.10.00 (Rīgā, Gogoļa ielā 3, 344.kab.).

 Atvēršanas sēdes dalībniekiem un pretendentam, kas vēlas iesniegt piedāvājumu un piedalīties piedāvājumu atvēršanas sēdē, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

  1. Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras uzaicinājumu, sarunu procedūras komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālruņa numurs:+371 67234933, faksa numurs:+371 67234250, e-pasta adrese:  inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 31 Janvāris, 2017 - 10:00
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš