Sarunu procedūra ar publikāciju “Degvielas bāzes noliešanas estakādes būvdarbu veikšana SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Degvielas bāzes noliešanas estakādes būvdarbu veikšana SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju „Degvielas bāzes noliešanas estakādes būvdarbu veikšana” (turpmāk – sarunu procedūra) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk – Pircējs) vajadzībām.

 Līgums tiks slēgts starp sarunu procedūras uzvarētāju un Pircēju.

1. Sarunu procedūras priekšmeta apraksts unapjoms: degvielas bāzes noliešanas estakādes kapitālais remonts (sadalīts 2 posmos) Rīgas lokomotīvju remonta centra teritorijā, Rīgā, Krustpils ielā 24.

2. Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši sarunu procedūras nolikumam.

3. Darbu izpildes termiņš: I posms - ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.decembrim un II posms - ne vēlāk kā līdz 2019.gada 31.oktobrim.

4. Kvalifikācijas, tehniskās un profesionālās prasības pretendentiem:

4.1.  pretendents ir reģistrēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

4.2.  pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā 5.6.1.-5.6.4.punktā minētajās jomās/nozarēs;

4.3. pretendentam ir izsniegta Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas  drošības apliecība;

4.4.  Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecībā – elektroapgādes sistēmas;

4.5.  Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecībā – ēkas un būves, kas nepieciešamas dzelzceļa infrastruktūras objektu uzturēšanai, remontam un lietošanai;

4.6.  pretendenta rīcībā ir visi speciālisti, kuri ir nepieciešami iepirkuma priekšmetā noteikto darbu veikšanai, ko apliecina ar sertificētā speciālista, rakstisku apliecinājumu, ka tā ir informēta par sarunu procedūras noteikumiem un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas veikt iepirkuma priekšmetā noteiktos darbus, šādās sertificētajās jomās:

4.6.1.  ēku būvdarbu vadīšanā;

4.6.2.  dzelzceļa sliežu būvdarbu vadīšanā;

4.6.3.  ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;

4.6.4.  elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā (līdz 1 kV);

4.7. pretendents piedāvā Būvdarbu izpildei Būvprojekta nosacījumiem atbilstošus materiālus;

4.8.  pretendents iesniedz nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu;

4.9. pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir sekmīgi (ievērojot noslēgtā līguma nosacījumus) veicis vismaz viena iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga (inženiertehniskā būve 1520 mm standarta dzelzceļa infrastruktūras) objekta būvniecību, kura būvniecības izmaksas nav mazākas par  140 000.00 EUR bez PVN (objekts nodots ekspluatācijā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai);

4.10. pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja darbība ir atzīstama par drošu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas atkritumu klases kodi: 170503 un 191301;

4.11. lai izpildītu kvalifikācijas prasības pretendentam ir tiesības paļauties uz cita tirgus dalībnieka iespējām vai piesaistīt apakšuzņēmēju, ko apliecina ar vienošanos par resursu nodošanu pretendentam vai kopīgu vienošanos iepirkuma priekšmetā notikto darbu izpildē (iesniedzot apliecinājumu par kopīgu vienošanos iepirkuma priekšmetā noteikto darbu izpildē pirms iepirkuma līguma slēgšanas noslēgtā vienošanās vai līgums paredz solidāru atbildību no iesaistītajām pusēm pret pircēju);

4.12. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendentam uz piedāvājumu atvēršanas dienu ir neizpildītas saistības pret pircēju, kas izriet no pircēja un pretendenta iepriekš noslēgta preču/pakalpojumu piegādes līguma, ja pircējs un pretendents nav rakstiski vienojušies par saistību izpildes termiņa pagarināšanu.

5. Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir  noteikta 1% (viena procenta) apmērā no piedāvājuma summas bez PVN;

Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā.

6. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par nolikuma saņemšanu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu konkursa nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz Luminor Bank AS, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūra ar publikāciju “Degvielas bāzes noliešanas estakādes būvdarbu veikšana SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras dokumentāciju (nolikumu) var iepazīties un to saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 340.telpā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Sarunu procedūras nolikumu pretendents var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments (atbilstoši 1.10.8.punktam) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: inese.kempa@ldz.lv.

7. Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2018.gada 3.aprīlim plkst. 10.00 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

8. Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 3.aprīlī, plkst. 10.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.telpā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Sēžu zāle).

9. Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis +371 67234933, fakss: +371 67234250, e-pasts: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2018.gada 3.Aprīlis plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31