Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Degvielas bāzes noliešanas estakādes būvdarbu veikšana SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Papildus informācija: 

Veikti grozījumi 30.08.2017. (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš).

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju „Degvielas bāzes noliešanas estakādes būvdarbu veikšana” (turpmāk – sarunu procedūra) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk – Pircējs) vajadzībām. Līgums tiks slēgts starp sarunu procedūras uzvarētāju un Pircēju.

Sarunu procedūras priekšmeta apraksts un  apjoms: degvielas bāzes noliešanas estakādes kapitālais remonts Rīgas lokomotīvju remonta centra teritorijā, Rīgā, Krustpils ielā 24.

Piedāvājumu var iesniegt  par sarunu procedūras priekšmetu kopā pilnā apjomā, bet būvdarbi veicami 4 posmos:

 • Vispārējie būvniecības darbi

 • Ražošanas kanalizācijas darbi 2017.gads;

 • Vispārējie būvniecības darbi

 • Elektroapgāde 2018.gads.

Darbu izpildes termiņš: ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.oktobrim (2017.gada Būvdarbu apjoms līdz 2017.gada 29.decembrim un 2018.gada Būvdarbu apjoms līdz 2018.gada 31.oktobrim);

Kvalifikācijas, tehniskās un profesionālās prasības pretendentiem:

 • pretendents ir reģistrēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

 • pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā nolikumā minētajās sfērās/nozarēs;

 • pretendentam ir izsniegta Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijasdrošības apliecība:

  • Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecībā – elektroapgādes sistēmas;

  •  Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecībā – ēkas un būves, kas nepieciešamas dzelzceļa infrastruktūras objektu uzturēšanai, remontam un lietošanai;

 • pretendenta rīcībā ir visi speciālisti, kuri ir nepieciešami iepirkuma priekšmetā noteikto darbu veikšanai, ko apliecina ar sertificētā speciālista, rakstisku apliecinājumu, ka tā ir informēta par sarunu procedūras noteikumiem un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas veikt iepirkuma priekšmetā noteiktos darbus, šādās sertificētajās jomās:

  • ēku būvdarbu vadīšanā;

  • dzelzceļa sliežu būvdarbu vadīšanā;

  • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;

  • elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā (līdz 1 kV);

 • pretendents piedāvā Būvdarbu izpildei un Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošus materiālus;

 • pretendents iesniedz nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu;

 • pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir sekmīgi (ievērojot noslēgtā līguma nosacījumus) veicis vismaz viena iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga (inženiertehniskā būve 1520 mm standarta dzelzceļa infrastruktūras) objekta būvniecību, kura būvniecības izmaksas nav mazākas par140 000.00 EUR bez PVN (objekts nodots ekspluatācijā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai);

 • pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja darbība ir atzīstama par drošu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas atkritumu klasēm170503 un 191301;

 • lai izpildītu kvalifikācijas prasības pretendentam ir tiesības paļauties uz cita tirgus dalībnieka iespējām vai piesaistīt apakšuzņēmēju, ko apliecina ar vienošanos par resursu nodošanu pretendentam vai kopīgu vienošanos iepirkuma priekšmetā notikto darbu izpildē (iesniedzot apliecinājumu par kopīgu vienošanos iepirkuma priekšmetā noteikto darbu izpildē pirms iepirkuma līguma slēgšanas noslēgtā vienošanās vai līgums paredz solidāru atbildību no iesaistītajām pusēm pret pircēju).

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta 1%  (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par nolikuma saņemšanu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “sarunu procedūra ar publikāciju “Degvielas bāzes noliešanas estakādes būvdarbu veikšana SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 3.stāvā, 340.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

 Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: inese.kempa@ldz.lv

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017.gada 31.augustam1, plkst. 9:301 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2017.gada 31.augustā plkst. 10:00 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

130.08.2017. piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datums un laiks grozīts: piedāvājumu iesniegšaanai no "2017.gada 31.augustam, plkst.9:30" uz "2017.gada 8.septembrim, plkst.10:00" , piedāvājumu atvēršana no "2017.gada 31.augustā plkst.10:00" uz "2017.gada 8.septembrī plkst.10:30" (sk.pielikumā Grozījumus Nr.1)

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis +371 67234933, fakss: +371 67234250, e-pasts: inese.kempa@ldz.lv.

 

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 8 Septembris, 2017 - 10:30
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem