Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “2M62U dīzeļlokomotīvju nesošā rāmja pārbūvei nepieciešamo rezerves daļu izgatavošana un piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “2M62U dīzeļlokomotīvju nesošā rāmja pārbūvei nepieciešamo rezerves daļu izgatavošana un piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets:

2M62U dīzeļlokomotīvju (8 (astoņu) komplektu) nesošā rāmja pārbūvei nepieciešamo rezerves daļu izgatavošana un piegāde, saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu un Tehnisko specifikāciju, kas pieejama sarunu procedūras nolikumā.

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Piedāvājuma nodrošinājums: kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma prasībām (sarunu procedūras nolikuma 6.pielikums).

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir  7000.00 EUR. Valūta, kādā nodrošinājuma devējs izmaksā pircējam piedāvājuma nodrošinājumu, ir EUR.

Izpildes termiņš:

Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (sarunu procedūras nolikuma 3.pielikums).

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā 5.stāvā, Turgeņeva ielā 14, 533.kab., 5.stāvs, Rīga, LV-1547 (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: santa.balode@ldz.lv.

Pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (divdesmit viens procents) (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “2M62U dīzeļlokomotīvju nesošā rāmja pārbūvei nepieciešamo rezerves daļu izgatavošana un piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, un jāuzrāda pasūtītājam maksājuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras un attiecīgā piegādātāja nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas piegādātājs, kas samaksājis maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu, vai  piegādātājs, kas norādīts maksājuma dokumentā, ja maksājumu ir veikusi cita fiziska vai juridiska persona.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Sarunu procedūras īpašie noteikumi:

Sarunu procedūras piedāvājums jāsagatavo, pamatojoties uz AS CZ LOKO izstrādāto “2M62U (MTU) dīzeļlokomotīvju modernizācijas tehnisko projektu”, kurš ieinteresētajam piegādātājam kopā ar sarunu procedūras nolikumu (tikai pēc augstāk minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) pēc faila iespējām, tiks izsniegts elektroniskā formā ierakstīts diskā vai nosūtīts elektroniski PDF formātā uz ieinteresētā piegādātāja norādīto e-pasta adresi.

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2016.gada 2.decembra plkst. 9.30, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā), Rīgā, Latvijā.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2016.gada 2.decembrī plkst. 10.45, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 532.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā) Rīgā, Latvijā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

  1. organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasts: santa.balode@ldz.lv;
  2. tehniskos jautājumos: SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas vadītāja Inta Pudule, tālrunis: +371 67233641, fakss: +371 67233646, e-pasts: inta.pudule@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2016.gada 2.Decembris plkst. 10.45.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30