Latest news

Izvēlne

Nominācijas komisijas informācija par atklātā konkursa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes locekļa tehniskās ekspluatācijas jautājumos amata kandidātu nominācijas procesa rezultātiem

Atklāts konkurss uz vakanto VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) valdes locekļa amatu tika organizēts, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.pantā un Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumos Nr.20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.20) noteikto kārtību, izsludināts 2023.gada 28.novembrī, publicējot sludinājumu “Latvijas dzelzceļš” koncerna tīmekļvietnē, sociālajos tīklos, Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datubāzē, Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas centra tīmekļvietnē, ar pieteikšanās termiņu līdz 2023.gada 18.decembrim.

Atklāto konkursu uz LDz valdes locekļa tehniskās ekspluatācijas jautājumos amatu organizēja ar VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes 2023.gada 10.augusta VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes lēmumu Nr.PA1.2/10-10 “Par VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes locekļa atlasi” (ar grozījumiem 2023.gada 13.septembra padomes lēmumā Nr.PA1.2/12-7, 2023.gada 9.novembra padomes lēmumā Nr.PA1.2/14-15 un  2023.gada 23.novembra padomes lēmumā Nr.PA1.2/15-4) izveidotā nominācijas komisija (komisija) šādā sastāvā: 

Andris Liepiņš - komisijas vadītājs – VAS “Latvijas dzelzceļš”  padomes priekšsēdētāja vietnieks;

Reinis Ceplis - komisijas loceklis – VAS “Latvijas dzelzceļš”  padomes loceklis;

Inguna Strautmane - komisijas locekle - Satiksmes ministrijas pārstāve, Valsts kapitāla daļu pārvaldības departamenta direktore;

Ilze Grīnberga - komisijas locekle - Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas juriskonsulte;

Jānis Vanags - komisijas loceklis - Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta individuālais biedrs;

Rinalds Pļavnieks - novērotājs ar padomdevēja tiesībām - VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs;

Savelijs Semjonovs - novērotājs ar padomdevēja tiesībām - Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības priekšsēdētājs.

Potenciālo kandidātu iesniegtās informācijas izvērtēšanai un uzrunāšanai, padziļinātai kompetenču novērtēšanai, kā arī konsultatīvajam atbalstam tika piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “Pedersen&Partners”(turpmāk arī – atlases konsultants).

Kopumā uz vakanto LDz valdes locekļa tehniskās ekspluatācijas jautājumos amata vietu pieteikumus iesniedza 32 (trīsdesmit divi) kandidāti. Kandidāti uz VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes locekļa tehniskās ekspluatācijas jautājumos tika vērtēti 3 (trīs) kārtās saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, kas tika noteikti, pamatojoties uz nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu:

1. kārta - sākotnējais izvērtējums un atbilstības obligātajām minimālajām prasībām pārbaude, pamatojoties uz kandidāta pieteikumā iesniegtajiem dokumentiem;

2. kārta - daļēji strukturēta intervija ar kandidātiem;

3. kārta - vadības kompetenču vērtēšana, pamatojoties uz pretendentu padziļinātās vadības kompetenču novērtēšanas interviju rezultātiem.

Konkursa 1. kārtā atlases konsultanti veica valdes locekļa tehniskās ekspluatācijas jautājumos amata kandidātu iesniegto dokumentu analīzi (izglītība, darba un profesionālā pieredze, svešvalodu prasmju pašvērtējums, īpašie nosacījumi, sasniegumi) un  nevainojamas reputācijas sākotnējo pārbaudi digitālajā vidē un publiskajā telpā, lai pārbaudītu un izvērtētu kandidātu atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām.

Pirms daļēji strukturētās intervijas ar Komisiju personāla atlases konsultanti veica padziļināto reputācijas pārbaudi 2. kārtas  kandidātiem.

Konkursa 2. kārtā notika daļēji strukturētas intervijas ar nominācijas komisiju un kandidātu prezentācijas par redzējumu saistībā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” stratēģisko attīstību un nākotnes izaicinājumiem tehniskās ekspluatācijas jomā. Nominācijas komisija pēc strukturētajām intervijām ar kandidātiem un redzējumu prezentācijām sniedza savu viedokli par kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām un konkursa 3. kārtai izvirzīja 2 (divus) kandidātus.

Konkursa 3. kārtā personāla atlases konsultanti veica padziļinātu  kandidātu vadības  kompetenču - komandas vadīšana, stratēģiskais redzējums, lēmumu pieņemšana un atbildība, orientācija uz attīstību - novērtēšanu, izmantojot kompetenču intervijas metodi.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumu Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” 36. punktam, apkopojot konkursa 3 (trīs) kārtu kandidātu rezultātus un padziļinātos kandidātu vērtējumus, pieņēma lēmumu virzīt 2 (divus) kandidātus prioritārā secībā, kuri ieguvuši augstāko kopējo vidējo vērtējumu punktos no kopsummas rezultāta,  izvērtēšanai VAS “Latvijas dzelzceļš” padomē.

Komisija beidza savu darbu brīdī, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem.