Latest news

Izvēlne

Krāšņu kurināmās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde 2018.-2019.gadam

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina atklātu konkursu „Krāšņu kurināmās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde 2018.-2019.gadam(turpmāk-konkurss).

 

Konkursa iepirkuma priekšmets: krāšņu kurināmās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju:

 

Daļas

Nr.

Preces nosaukums

Daudzums

(litri)

1.

Krāšņu kurināmā (marķētā) dīzeļdegviela

160 000 (+/- 10%)

 

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī  piedāvājuma nodrošinājums (kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā vai jāiesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā). Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

 

Konkursa nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentiem dokumentu saņemšanas maksu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro, 00 centi) ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem).

Lai saņemtu sarunu procedūras dokumentus, pretendentiem dokumentu saņemšanas maksa jāpārskaita uz AS „Luminor Bank” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT kods: RIKOLV2X, maksājuma mērķī norādot: „Maksa par atklātā konkursa „ krāšņu kurināmās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde 2018.-2019.gadam” nolikuma saņemšanu” un, saņemot nolikumu, jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments. Ja maksājumu par dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.  Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties  SIA LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļā - Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā, 205.telpā. Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Nolikuma elektronisko versiju var saņemt tikai pēc konkursa dokumentu saņemšanas maksas pārskaitījuma dokumenta saņemšanas uz e-pasta adresi: egita.sergejeva@ldz.lv.

 

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu konkursam iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2018.gada 15.februārim, plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

 

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumus atver 2018.gada 15.februārī, plkst. 10:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

 

Papildus informācija:

Konkursa pretendents iesniedz savu piedāvājumu par visu konkursa priekšmetu kopumā.

 

Pasūtītāja kontaktpersonas:

  1. organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu:

Iepirkuma komisijas sekretārs, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas galvenā iepirkumu speciāliste Egita Sergejeva, tālrunis +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv.

  1. par tehniskajā specifikācijā norādīto informāciju SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Lokomotīvju remonta centra  Rēzeknes ceha vecākais meistars Genādijs Burovs, tālrunis +371 64616167.

 

 

Открытый конкурс «Поставка печного (маркированного) топлива» пожалуйста см.на латышском языке в разделе “Iepirkumi”  (в переводе- "Закупки")  - Atklāts konkurss “Krāšņu kurināmās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde 2018.-2019.gada”.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2018.gada 15.Februāris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss