Elektrisko mašīnu izmēģinājuma stenda piegāde” SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Elektrisko mašīnu izmēģinājuma stenda piegāde” SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju “Elektrisko mašīnu izmēģinājuma stenda piegāde” SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk  – Pircējs) vajadzībām. Līgums tiks slēgts starp sarunu procedūras uzvarētāju un SIA “LDZ  ritošā sastāva serviss”/ Pircēju.

Konkursa priekšmets un apjoms: lokomotīvju vilces elektrodzinēju izmēģināšanas stends, kas paredzēts sekojošu lokomotīvju vilces elektrodzinēju tipu izmēģināšanai: ЭД118A, ЭД118Б, ЭД121, ЭД107, ЭД107А, ТЭ006.piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

 Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu.

Piedāvājuma nodrošinājums.

Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums par piedāvājuma nodrošinājuma summu 2 000.00 (divi tūkstoši) EUR apmērā;

Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem).

Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūra ar publikāciju ““Elektrisko mašīnu izmēģinājuma stenda piegāde” SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atmaksāta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku kontaktpersonai). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un e-pasta numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.cerina@ldz.lv.

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 21.maijam, plkst. 9.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.telpā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 21.maijā, plkst. 10.00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā)

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Ceriņa, tālruņa Nr.67234925, e-pasts: iveta.cerina@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2019.gada 21.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš