Latest news

Izvēlne

Stacijas Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināļiem būvniecība

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu par stacijas Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināļiem būvniecību .

1. Konkursa priekšmets un apjoms: s tacijas Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināļiem būvprojekta izstrāde un būvniecība un nodošana ekspluatācijā, ieskaitot būvlaukuma sagatavošanu, dzelzceļa zemes klātnes darbus, inženiertehniskās būves (tilti, pārvadi, caurtekas), sliežu ceļus, stacijas dienesta tehniskās ēkas un būves, elektroapgādes un apgaismošanas sistēmas, kabeļu kanalizācija u.c. . Iepirkuma līgums tiks sagatavots atbilstoši FIDIC „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi”, Pirmais izdevums 1999. gadā (Conditions of Contract for Plant and Design –Build, For Electrical and Mechanical Plant, and for Buildings and Engineering Works, Designed by the Contractor” First Edition 1999., FIDIC) nosacījumiem (turpmāk tekstā Līguma noteikumi);

2. Pasūtītājs nosaka pretendentiem maksu par konkursa nolikuma saņemšanu LVL 20,00 (divdesmit lati un 00 santīmi) + PVN 22%. Lai saņemtu konkursa nolikumu, pretendentam jāpārskaita augstāk minētā summa uz pasūtītāja norēķinu kontu: Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle, SWIFT kods: NDEALV2X, konta Nr.LV58NDEA0000080249645, maksājuma uzdevumā norādot: „Konkursam „ Stacijas Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināļiem būvniecība”” ;

3. Pretendenti ar konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Projektu vadības daļā Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 346.kabinetā, iesniedzot pārskaitījuma dokumentu;

4. Pretendentiem tiks organizēts izbraukums darbu izpildes vietas apskatei, būvniecības apstākļu un pasūtītāja prasību precizēšanai. Papildu informācija un pieteikumi uz izbraukumu pie nolikuma 1.3.2.apakšpunktā norādītās kontaktpersonas;

5. Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2012.gada 6.augustā plkst.14.00 VAS „Latvijas dzelzceļš” telpās: Gogoļa ielā 3, 2.stāvā, 243.kabinetā, Rīgā;

6. Piedāvājumus konkursam pretendents iesniedz līdz 2012.gada 6.augusta plkst.14.00 VAS „Latvijas dzelzceļš” Projektu vadības daļā Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 346.kabinetā, Rīgā, LV-1547.

Uzziņas pa tālruni: +371 67234955

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2012.gada 6.Augusts plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš