Latest news

Izvēlne

Konkurss par balasta produkcijas (smilts un akmens šķembu) izgatavošanu no atradnē „Veseta” iegūtā smilts-grants maisījuma laika periodā no 2011. līdz 2015. gadam

Valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu par balasta produkcijas (smilts un akmens šķembu) izgatavošanu no atradnē „Veseta” iegūtā smilts-grants maisījuma laika periodā no 2011. līdz 2015. gadam.

Informācija par konkursu:

TEHNISKIE NOTEIKUMI

smilts-grants atradnes Veseta izstrādei valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” vajadzībām

Vietas apraksts

Smilts-grants atradne “Veseta” atrodas Latvijas Republikas Aizkraukles rajona Vietalvas pagastā starp Koknese- Bērzaune un Vesetas upi. Attālums no līnijas Pļaviņas-Gulbene dzelzceļa stacijas Jaunkalsnava – 14 km.

Smilts-grants atradne “Veseta” atrodas paugurainā apvidū. Derīgais slānis sastāv no iežiem, smilts, grants un veido slāņu kompleksu no smalkgraudainiem līdz rupjgraudainiem iežiem ar atsevišķiem smilšmāla ieslēgumiem garumā no 0,8 līdz 1,3 platumā, rietumos tā robežojas ar Vesetas upes nogāzi. Derīgo izrakteņu slānis svārstās no 0,0 līdz 15,5 m virs gruntsūdeņu līmeņa, vidēji 7,66 m zem gruntsūdeņu līmeņa atrodas 0,0 līdz 8,3 m biezs, vidēji 1,7 m slānis.

Derīgo izrakteņu slānis, kas atrodas zem gruntsūdeņu līmeņa, saskaņā ar darba projektu netiek izstrādāts, taču nepieciešamības gadījumā to var pilnībā nosusināt, jo tas atrodas virs Vesetas upes līmeņa.

Virskārta sastāv no augsnes virskārtas, kūdras, smalkgraudainas smilts un putekļainas masas. Virskārtas biezums svārstās no 0,1 līdz 4,3 m, vidēji 1,09 m.

1. Tehniskās prasības.

1.1. Izgatavotajām šķembām jāatbilst standarta LVS EN 13450/2004 prasībām, bet izgatavotajām smiltīm jāatbilst standarta LVS EN 13242/2003 prasībām.

1.2. Prasības šķembu granulometriskajam sastāvam: frakcijā no 31,5 mm līdz 63 mm., saskaņā ar standarta LVS EN 13450/2004 prasībām, kā arī frakcijā no 8 līdz 31,5 mm LDZ vajadzībām pēc pieprasījuma. Akmens šķembu saturā nedrīkst būt mehāniskie piemaisījumi, kaitīgie minerāli, māla pikas, augsnes slāņi, u.c. organiskie piemaisījumi.

1.3. Smilts – grants maisījuma iegūšanas darbus atradnē “Veseta” drīkst veikt saskaņā ar 1998.gada 30.decembra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts Ģeoloģijas dienesta Zemes dzīļu izmantošanas licenci Nr.8/49 VP .

1.4. Gatavās produkcijas p iegādes termiņš – no 2011 līdz 2015 gadam, no aprīļa līdz decembrim (atkarībā no laika apstākļiem).

1.5. Izpildītājam izgatavotā produkcija jāiekrauj Pasūtītāja dzelzceļa vagonos un vagoni ar kravu jānosver.

1.6. Izpildītājam, saskaņā ar zemes dzīļu izmantošanas LICENCI Nr. 8/49VP, pilnībā izstrādātajos laukumos jāveic rekultivācijas darbi par saviem līdzekļiem (kopumā 82.86 ha).

1.8. Izpildītājs ik gadu sastāda atradnes “Veseta” Kalna darbu kalendāro attīstības plānu, kuru saskaņo ar Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” un ar visām iesaistītajām organizācijām.

2. Orientējošais izstrādājamais apjoms gadā:

Jāizstrādā katru gadu no iegūtā smilts – grants maisījuma orientējoši :

25 000 ( ± 5 tūkstoši) tonnu šķembu un

200 000 ( ± 30 tūkstoši) tonnu smilšu.

Pasūtītājs nosaka Pretendentiem maksu par dokumentu saņemšanu rezidentiem LVL 121,00 (viens simts divdesmit viens lats un 00 santīmi), ieskaitot PVN 21%, bet nerezidentiem LVL 100 (simts lati un 00 santīmi).

Pretendenti konkursa nolikumu var saņemt Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 533. kab. Pretendentiem jāpārskaita augstāk minētā summa uz AS “DnB NORD Banka”, konta numuru LV29RIKO0002013099850, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Konkursam par balasta produkcijas (smilts un akmens šķembu) izgatavošanu no atradnē „Veseta” iegūtā smilts-grants maisījuma laika periodā no 2011. līdz 2015. gadam, un jāuzrāda Pasūtītājam pārskaitījuma dokuments. Ja maksājumu par dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa Pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2010. gada 1. decembrī, plkst. 10.00., Rīgā, Gogoļa ielā 3, 227. kabinetā.

Visi piedāvājumu dokumenti konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010. gada 1. decembrim, plkst.09.30., Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvs, 533. kabinetā (valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojs) un no 09.40.līdz 10.00. Rīgā, Gogoļa ielā 3, 227. kabinetā.

Uzziņas pa tālruni: 67233492.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2010.gada 1.Decembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš