Atklāts konkurss „Laukuma ierīkošana grunts aizsardzībai no piesārņošanas ar naftas produktiem un citiem bīstamiem ķīmiskiem produktiem/vielām dzelzceļa stacijā Šķirotava uz sliežu ceļa Nr.61” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Laukuma ierīkošana grunts aizsardzībai no piesārņošanas ar naftas produktiem un citiem bīstamiem ķīmiskiem produktiem/vielām dzelzceļa stacijā Šķirotava uz sliežu ceļa Nr.61”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Laukuma ierīkošana grunts aizsardzībai no piesārņošanas ar naftas produktiem un citiem bīstamiem ķīmiskiem produktiem/vielām dzelzceļa stacijā Šķirotava uz sliežu ceļa Nr.61”

Konkursa priekšmeta apraksts un apjoms:

laukuma ierīkošana grunts aizsardzībai no piesārņošanas ar naftas produktiem un citiem bīstamiem ķīmiskiem produktiem/vielām dzelzceļa stacijā Šķirotava uz sliežu ceļa Nr.61 avārijas situāciju ar bīstamām kravām likvidācijai paredzētajā vietā (turpmāk – Darbi). Darbos ietilpst projekta izstrāde un saskaņošana, būvniecības un montāžas darbi, ieskaitot materiālu un iekārtu piegādi.

Vispārējās prasības:

-piedāvājumus var iesniegt tikai par visu konkursa priekšmetu kopumā;

-pretendents apņemas veikt Darbus saskaņā ar konkursa nolikuma un tā pielikumu prasībām, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Dzelzceļa būvnoteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.

Papildus informācija:

-tiks organizēts izbraukums uz dzelzceļa staciju Šķirotava Darbu izpildes vietas apskatei, būvniecības apstākļu un pasūtītāja prasību precizēšanai;

- 2011.gada 19.jūlija akts Šķirotavas stacijā „Par stikla plastikāta paliktņu laukumu izvietošanas vietu izvēli Šķirotavas stacijā uz ceļa Nr.61” (konkursa nolikuma 4.pielikums) paredz Darbu izpildē laukuma izveidošanai izmantot stikla plastikāta paliktņus, bet Darbu izpildē laukuma izveidošanai pretendents var piedāvāt citus Darbu (konkursa priekšmeta) izpildei atbilstošus materiālus, ne tikai stikla plastikātu.

Līguma izpildes laiks un vieta:

Līguma izpildes laiks: 5 (pieci) kalendārie mēneši pēc iepirkuma līguma noslēgšanas;

Līguma izpildes vieta: Šķirotavas stacija, Rīga.

Pretendenti konkursa nolikumu var saņemt VAS ”Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Turgeņeva ielā 14 (5.stāvā, 533.kabinetā), Rīgā, uzrādot maksājuma dokumentu par pārskaitījumu LVL 60,50 (sešdesmit lati un 50 santīmi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem), uz Nordea Finland Plc. Latvijas filiāles kontu LV58NDEA0000080249645 (LVL), ar norādi “Konkursam “Konkursam „Laukuma ierīkošana grunts aizsardzībai no piesārņošanas ar naftas produktiem un citiem bīstamiem ķīmiskiem produktiem/vielām dzelzceļa stacijā Šķirotava uz sliežu ceļa Nr.61”, saņēmējs VAS “Latvijas dzelzceļš”, reģistrācijas Nr. LV40003032065.

Ja maksājumu par dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, maksājuma dokumentā par pārskaitījumu norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš samaksājis minēto summu un kurš norādīts maksājuma dokumentā par pārskaitījumu.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Konkursam iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks: 2013.gada 8.jūlijā plkst.10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, (5.stāvā, 532.kabinetā). Visi piedāvājumu dokumenti konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013.gada 8.jūlija plkst.10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, (5.stāvā, 533.kabinetā) (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

Pasūtītāja kontaktpersonas:

- organizatoriskos jautājumos - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Kristīne Ozola, tālrunis: +371 67234857, faksa numurs: +371 67234250, e-pasts: kristine.ozola01@ldz.lv;

- tehniskos jautājumos – VAS „Latvijas dzelzceļš” Galvenā inženiera daļas Tehniskās nodaļas vides pārvaldības vadītājs Māris Poikāns, tālrunis: +371 67234745, e-pasts: maris.poikans@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2013.gada 8.Jūlijs plkst. 10.00.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31