Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss par bezdīzeļa bustera moduļa projektēšanu un moduļu (2 gab.) izgatavošanu

SIA „ LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 07.martā plkst.11.00 notiks atklātais konkurss par bezdīzeļa bustera moduļa projektēšanu un moduļu (2 gab.) izgatavošanu.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – 100,00 Ls, plus PVN 21% uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: atklātam konkursam „Bezdīzeļa bustera moduļa projektēšana un moduļu (2 gab.) izgatavošana”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013. gada 07.marta plkst. 10.50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam „Bezdīzeļa bustera moduļa projektēšana un moduļu (2 gab.) izgatavošana”. Neatvērt līdz 2013. gada 07.marta plkst.11.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67233641, e-pasts – inta.pudule @ldz.lv

Atklāta konkursa „ Bezdīzeļa bustera moduļa

projektēšana un moduļu (2 gab.) izgatavošana ” nolikuma

Pielikums Nr.3

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Vispārīgās prasības

1.1. Busteram jāatbilst 03.08.2010. LR MK noteikumu Nr.724 “Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumiem” 7. nodaļas prasībām.

1.2. Busteram projektam jāatbilst LR MK 28.12.2010. noteikumi Nr.1211 „Ritošā sastāva būves, modernizācijas, atjaunošanas remonta, atbilstības novērtēšanas un pieņemšanas ekspluatācijā kārtība” prasībām.

1.3. Busters tiek veidots uz ČME3 lokomotīves bāzes.

1.4. Bustera funkcionēšana un vadīšana notiek no vadošās ČME3M lokomotīves.

1.5. Bustera vilces un bremzēšanas režīmu realizēšana tiek veikta ar vadošās ČME3M lokomotīves aprīkojumu.

1.6. Vadošai ČME3M lokomotīvei ir jānodrošina ekspluatācija gan sakabē ar busteru, gan atslēdzot, gan atkabinot to.

1.7. Bustera rāmis un ratiņi netiek modernizēti, piekares tips kā ČME3 lokomotīvei.

1.8. Bustera virsbūvei jāiekļaujas 02-T gabarītā, ar maksimālo redzamību no vadošās lokomotīves kabīnes.

1.9. Ass slodzei uz sliedi visiem riteņpāriem ir jābūt vienādai.

1.10. Bustera mezglu un agregātu izvietojumam jānodrošina brīvu pieeju tiem tehnisko apkopju un remontu laikā.

1.11. Busteram kalpošanas termiņš pēc modernizācijas veikšanas nedrīkst būt mazāks par 20 gadiem.

1.12. Bustera garantijas nobraukumam pēc modernizācijas jābūt ne mazākām par 24 mēnešiem no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

2. Ekspluatācijas noteikumi

2.1. Busters paredzēts manevru darbu veikšanai sakabinātā veidā ar ČME3M lokomotīvi uz valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” publiskās lietošanas infrastruktūras sliežu ceļiem, Daugavpils šķirošanas uzkalnā.

2.2. Bustera agregātu un mezglu konstrukcijai jānodrošina bustera drošs darbs pie apkārtējās gaisa temperatūras no –250 C līdz +400 C, līdz 1000 m virs jūras līmeņa, pie gaisa mitruma ne vairāk par 90 %.

3. Uzstādāmais aprīkojums

3.1. Ugunsgrēka signalizācijas sistēma dīzeļtelpā un augstsprieguma kamerā.

3.2. Vilces elektrodzinēju dzesēšanas sistēma.

3.3. Zemsprieguma vadības ķēdes.

3.4. Augstsprieguma ķēdes, tai skaitā augstsprieguma kabeļi no spēka kontaktoriem līdz vilces elektrodzinējiem no vadošās lokomotīves puses.

3.5. Bremžu sistēma. Bustera pneimatiskās sistēmas ir pieslēgtas pie vadošās lokomotīves gaisa kompresora.

3.6. Smilšu padeves sistēma.

3.7. Bustera degvielas tvertni aizpilda ar balastu.

3.8. Bustera elektriskās sistēmas ir pieslēgtas pie vadošās lokomotīves akumulatora.

4. Tehniskās prasības

1. tabula

 

Parametra nosaukumi Parametra rādījumi
1. Piedziņas veids DC
2. Vilces elektrodzinēji TE 006 ar izolācijas klasi H
3. Statistiskā slodze no riteņpāra uz sliedi, ne vairāk, t 23
4. Konstruktīvais ātrums, ne mazāk, km/h 90
5. Ass formula 30-30
6. Riteņpāru diametrs, mm 1050
7. Minimālais līkņu rādiuss pie ātruma 5 km/h, m 80
8. Autosakabes augstums, mm 1055
9. Smilšu rezerves daudzums, ne mazāk, kg 1000

 

4.1. Elektriskā aparatūra

4.1.1. Elektrisko aparātu un agregātu ventilācijas sistēmai jānodrošina dzesējamā gaisa filtrāciju no putekļiem un mitruma ar attīrīšanas pakāpi ne mazāku par 75 %.

4.1.2. Elektriskai aparatūrai jānodrošina elektromagnētiskā lauka traucējumu slāpēšanu, lai nepieļautu radiosakaru traucējumus.

4.1.3. Vilces dzinēja bojājuma gadījumā iespēju to atslēgt.

4.1.4. Vadības un regulēšanas sistēmas aparatūrai jābūt pārsvarā bezkontaktu un aizsargātai no mitruma un putekļu nokļūšanas tajā.

4.2. Ekipāžas daļa

4.2.1. Bustera ratiņiem pēc modernizācijas jānodrošina esošo uz valsts a/s “Latvijas dzelzceļa” ceļiem ritošā sastāva kontrolierīču, iespēju konstatēt paaugstinātu bukšu mezglu sasilšanu.

4.2.2. Bustera ratiņi – trīsasu, bezžokļu ar centrālo pulku.

4.2.3. Riteņpāru pievads katrai asij individuāls.

4.2.4. Vilces elektrodzinēju piekare ass-atbalstu.

4.2.5. Bukses balansieru tipa ar rullīšu gultņiem.

4.2.6. Vilces reduktors vienpusējs, cilindrisks ar i = 5,06 (76:15).

4.2.7. Bremžu sviru pārvads individuāls uz katru riteni ar divpusēju čuguna bremžu kluču spiedienu uz riteni.

4.2.8. Aprīkot busteru ar riteņpāru uzmalas eļļošanas sistēmu.

4.2.9. Aprīkot busteru abos galos ar sliežtīri, kura augstumu iespējams regulēt attiecībā pret sliedes galviņu.

4.3. Bustera virsbūve ar rāmi

4.3.1. Bustera virsbūve pārsega tipa ar nesošu rāmi, jābūt apgaismojumam un dabīgai ventilācijai.

4.3.2. Busteru nepieciešams aprīkot ar SA-3 autosakabi ar iespēju veikt vagonu atkabināšanu no vadošās lokomotīves.

4.3.3. Bustera virsbūves konstrukcijai jāparedz pārsega noņemšanu pa sekcijām, lai nodrošinātu atsevišķu agregātu un mezglu montāžu un demontāžu.

4.3.4. Pārsegam virs bustera jābūt viegli noņemamam.

4.3.5. Virsbūves sānu sienās nepieciešams paredzēt durvis, kuras nodrošina lokomotīvju brigādēm un remonta personālam brīvu piekļūšanu agregātiem to apskatei, apkalpošanai un remontam.

4.3.6. Busteru jāaprīko ar rokas bremzes pievadmehānismu.

4.4. Bremžu sistēma un iekārtas

4.4.1. Busteram jābūt aprīkotai ar šādām bremzēm:

4.4.1.1. Frikcijas bremzēm ar pneimatisko vadību no vadošās lokomotīves;

4.4.1.2. Elektrodinamiskajām bremzēm;

4.4.1.3. Rokas mehāniskajām stāvbremzēm. Rokas stāvbremzēm jānodrošina bustera noturēšana stāvošā stāvoklī ne mazākā slīpumā par 30 ‰.

4.4.2. Bremžu sistēmai jānodrošina prasības, kas noteiktas DR-19/2000 “Dzelzceļa ritošā sastāva bremžu ekspluatācijas instrukcijā”.

4.5. Busteram jābūt aprīkotam ar aizsargsistēmām:

4.5.1.1. Augstsprieguma kameras durvju atvēršanu zem slodzes;

4.5.1.2. Bustera buksēšanu.

4.5.2. Ar vizuālu kontroli:

4.5.2.1. Filtrējošo elementu piesārņošanās pakāpes kontrole.

4.5.3. Rozetēm pārnēsājamo lampu pieslēgšanai.

4.5.4. Rozeti priekš bustera elektriskās barošanas remonta un apkopju laikā no ārēja avota.

4.5.5. Smilšu padeves sistēmu. Smilšu padevei jābūt zem katra ratiņa pirmā riteņpāra atkarībā no bustera kustības virziena, nospiežot smilšu padeves pedāli un automātiski sākoties riteņpāru buksēšanai.

4.6. Bustera vadības sistēma

4.6.1. Vadības sistēmai jānodrošina:

4.6.1.1. Visos manevru un vilces režīmos vadošās lokomotīves dīzeļģenerātora ierīces pilnas jaudas izmantošanu;

4.6.1.2. Vilces un bremzēšanas režīmus vienlaicīgi ar vadošo lokomotīvi;

4.6.1.3. Vilces režīma atslēgšanos ieslēdzot bremzes;

4.7. Bustera signalizācijas sistēmas

4.7.1. Uz bustera virsbūves tālajā gala no vadošās lokomotīves jābūt prožektoram un diviem signāllukturiem (labajā un kreisajā pusē). Signāllukturiem jāsignalizē ar sarkanas un baltas ugunīm. Prožektoram jābūt diviem darba režīmiem “spoži” un “blāvi”.

4.8. Palīgaparatūra

4.8.1.1. Gaisa filtra piesārņojumu.

4.8.1.2. Bukšu temperatūras kontroles sistēmu.

4.9. Drošības tehnikas un vides aizsardzības prasības

4.9.1. Elektrisko un mehānisko iekārtu rotējošām daļām jābūt ar norobežojumu, apkalpojošā personāla aizsardzībai.

4.9.2. Busteram jābūt aprīkotam ar kāpnēm un rokturiem vilcienu sastādītājam.

4.9.3. Lai būtu iespējams veikt bustera iekārtu apskati, tam jābūt ar sānu laukumiem platumā ne mazākiem par 550 mm, norobežotām ar barjerām 950-1050 mm augstumā.

4.9.4. Lai nepieļautu mezglu un agregātu, kuras atrodas zem bustera rāmja, nokrišanu uz sliežu ceļiem, tos jāaprīko ar drošības skavām.

4.10. Prasības marķējumam un krāsojumam

4.10.1.1. Busters marķējas ar modernizācijas veicēja firmas tāfeli, kur norādīts bustera izgatavošanas gads, rūpnīcas numurs un sērija.

4.10.2. Uz bustera virsbūves priekšējā un aizmugurējā galā jābūt kontrasta joslai uzkrāsotai ar gaismu fluorescējošu krāsu vai ar gaismas staru lauzošu līmplēvi “Oralit” tipa.

4.10.3. Uz bustera priekšējās un aizmugurējās rāmja gala plātnes, virs automātiskās sakabes jābūt bustera sērijai un numuram.

4.10.4. Uz sāniem abās pusēs jāatrodas:

4.10.4.1. Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” firmas zīme;

4.10.4.2. Bustera numurs.

4.10.5. Bustera ārējo krāsojumu nosaka vadošās lokomotīves ČME3M krāsojuma shēma.

4.10.6. Elektriskās instalācijas vadiem jābūt marķētiem pieejamās un redzamās vietās. Marķējumam skaidri redzamam jāsaglabājas visu bustera ekspluatācijas laiku.

4.10.7. Uz augstsprieguma un zemsprieguma aparātiem jābūt to elektriskās shēmas apzīmējumiem.

4.10.8. Uz visiem drošinātājiem jābūt norādītiem kūstošā ieliktņa nominālajam strāvas stiprumam.

4.10.9. Visiem operatīvajiem un instruktīvajiem uzrakstiem uz bustera jābūt latviešu valodā, izņemot agregātu un mezglu firmas zīmes.

5. Tehniskās dokumentācijas saraksts

5.1. Bustera izbūves projekts;

5.2. Ekspluatācijas instrukcija;

5.3. Tehniskās apkopes instrukcija;

5.4. Principiālā elektriskā shēma;

5.5. Elektroaparātu montāžas shēma;

5.6. Galveno mezglu un agregātu, rezervuāru, elektrisko mašīnu tehniskās pases;

5.7. Rezerves daļu katalogs.

5.8. Modernizētās lokomotīves ČME3M un bustera saslēgšanas projekts ar nepieciešamā aprīkojuma sarakstu.

6. Tiem mezgliem, kuri netiek modernizēti, veic remontu GR apjomā

6.1. Riteņpāriem;

6.2. Vilces elektrodzinējiem;

6.3. Autosakabēm.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2013.gada 7.Marts plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss