Atklāts konkurss "2D100 un 10D100 dīzeļu rezerves daļu piegāde" | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss "2D100 un 10D100 dīzeļu rezerves daļu piegāde"

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt atklātu konkursu „2D100 un 10D100 dīzeļu rezerves daļu piegāde” (turpmāk – konkurss) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk – Pircējs) vajadzībām. Līgums tiks slēgts starp konkursa uzvarētāju un Pircēju.

Konkursa priekšmets un apjoms:

 Konkursa priekšmets (nosaukums)

Apjoms

2D100 un 10D100 dīzeļu rezerves daļu piegāde:

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju  (Nolikuma 2.pielikums):

Tehniskā specifikācija  preču grupai Nr.1

1 (viena) iepirkuma priekšmeta daļa (pilnā apjomā)

Tehniskā specifikācija  preču grupai Nr.2

64 (sešdesmit četras) iepirkuma priekšmeta daļas (katra preču pozīcija no 1. līdz 64. atsevišķi)

 

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi. Pretendents var iesniegt  savu  piedāvājumu,  piedāvājot visas  pozīcijas Tehniskās specifikācijas preču grupai Nr.1, Tehniskās specifikācijas preču grupai Nr. 2  var iesniegt savu piedāvājumu visām vai atsevišķām iepirkuma priekšmeta daļām (pozīcijām), taču par katru  iepirkuma priekšmeta daļu (pozīciju) pilnā apjomā.

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši konkursa nolikumam.

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā.

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir EUR  1500.00                                                                                                                                  

Atklāta konkursa nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par konkursa nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu konkursa nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz „Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Atklātam konkursam „2D100 un 10D100 dīzeļu rezerves daļu piegāde” SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms konkursa nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par konkursa nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: inese.kempa@ldz.lv

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu konkursam iesniedz līdz 2016.gada 3.marta  plkst. 9:30, Latvijā, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu konkursam atver 2016.gada 3.martā, plkst.10:20 Latvijā, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 532.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis +371 67234933, fakss: +371 67234250, e-pasts: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2016.gada 3.Marts plkst. 10.20.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31