Atklāts konkurss „Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde” (iepirkuma id. Nr. LDZ 2019/2-IB) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde” (iepirkuma id. Nr. LDZ 2019/2-IB)

Papildus informācija: 

Pievienots iepirkumu procedūras ziņojums (11.04.2019.)

Pievienoti Līgumi (13.05.2019.)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/2-IB) (turpmāk – konkurss).

Atklāta konkursa priekšmets:

dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem, šādā paredzamajā kopējā apjomā:

Daļas

Nr.

p.k.

Daļas nosaukums

Preces

nosaukums

Mērvienība

Daudzums

1.

Jelgavas reģions

Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembas (frakcija no 31,5 mm līdz 63 mm) atbilstoši LVS EN 13450+AC (2004.g.dec.) standartam vai tā ekvivalentam saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 2.pielikums)

Tonna

46 000

2.

Latgales reģions

20 000

3.

Rīgas reģions

20 000

Kopā:

86 000

Galvenā priekšmeta CPV kods: 14212320-9 (drupinātais granīts).

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu iepirkuma priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar konkursa nolikuma nosacījumiem. Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi un tās ir šādas:

1.daļa – piedāvājuma nodrošinājums 17 000.00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši euro un 00 centi);

2.daļa – piedāvājuma nodrošinājums 7 400.00 EUR (septiņi tūkstoši četri simti euro un 00 centi);

3.daļa – piedāvājuma nodrošinājums 7 400.00 EUR (septiņi tūkstoši četri simti euro un 00 centi).

Iesniedzot piedāvājumu par vairākām iepirkuma priekšmeta daļām, piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kā visu piedāvāto iepirkuma priekšmeta daļu summa.

Iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas (EUR bez PVN) bankas izsniegtas garantijas veidā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā.

Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa: konkursa nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk tekstā saukta arī kā „EIS”) e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier šī iepirkuma sadaļā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15584. Pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” vienīgi informatīvos nolūkos pieejama vispārēja informācija par iepirkumu.

Līgumsaistību izpildes termiņš un vieta:

  1. preces piegādes vieta: Latvijas Republika – Rīga, Jelgava un Daugavpils;

  2. preces piegādes termiņš: piegāde pa daļām saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā ietverto piegādes grafiku (nolikuma 2.pielikums). Preces piegādes termiņš pilnā apjomā ir no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 31.oktobrim.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumus konkursam iesniedz līdz 2019.gada 4.martam, plkst. 10.00 (pēc Latvijas Republikas laika) EIS e-konkursu apakšsistēmā;

Pēc noteiktā termiņa ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti.

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumus konkursam atver elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām - 2019.gada 4.martā, plkst. 10.00 (pēc Latvijas Republikas laika).

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā (iepriekš reģistrējoties EIS piedāvājumu atvēršanas sēdei). Informācija par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: santa.balode@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2019.gada 4.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30