Atklāts konkurss „Dīzeļlokomotīvju 2M62UM modernizācijas komplektējošo detaļu piegāde” SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Dīzeļlokomotīvju 2M62UM modernizācijas komplektējošo detaļu piegāde” SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt atklātu konkursu „Dīzeļlokomotīvju 2M62UM modernizācijas komplektējošo detaļu piegāde” (turpmāk – atklāts konkurss) SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – Pircējs).

Līgums tiks slēgts starp sarunu procedūras uzvarētāju atsevišķās iepirkuma priekšmeta daļās un Pircēju.

 1. Atklāta konkursa priekšmets un apjoms:

Konkursa priekšmets (nosaukums)

Apjoms

Dīzeļlokomotīvju 2M62UM modernizācijas komplektējošo detaļu piegāde:

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju preču grupai Nr.1., Nr.2., Nr.3, Nr.4 un Nr.5 (Nolikuma 3.pielikums).

Iepirkuma priekšmeta daļas:

Apjoms:

 1. Tehniskā specifikācija  preču grupai Nr.1

iepirkuma priekšmeta daļa (pilnā apjomā) atbilstoši tehniskajai specifikācijai preču grupai Nr.1 (preču pozīcijas no 1. līdz 8.)

 1. Tehniskā specifikācija  preču grupai Nr.2

iepirkuma priekšmeta daļa (pilnā apjomā) atbilstoši tehniskajai specifikācijai preču grupai Nr.2 (prognozējamais daudzums 192 gab.)

 1. Tehniskā specifikācija preču grupai Nr.3

iepirkuma priekšmeta daļa (pilnā apjomā) atbilstoši tehniskajai specifikācijai preču grupai Nr.3 (prognozējamais daudzums 20 gab.)

 1. Tehniskā specifikācija  preču grupai Nr.4

iepirkuma priekšmeta daļa (pilnā apjomā) atbilstoši tehniskajai specifikācijai preču grupai Nr.4 (prognozējamais daudzums 18 gab.)

 1. Tehniskā specifikācija  preču grupai Nr.5

iepirkuma priekšmeta daļa (pilnā apjomā) atbilstoši tehniskajai specifikācijai preču grupai Nr.5 (prognozējamais daudzums 44 gab.)

Pretendents piedāvājumu var iesniegt gan par visu konkursa priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši atklāta konkursa nolikumam.

 1. Piedāvājuma nodrošinājums:

kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā.

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

 1. Atklāta konkursa nolikuma saņemšana:

pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par konkursa nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem).

 Lai saņemtu konkursa nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Atklātam konkursam „Dīzeļlokomotīvju 2M62UM modernizācijas komplektējošo detaļu piegāde” SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms konkursa nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par konkursa nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 1. Ieinteresētajiem piegādātājiem:

ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc 1.10.8.punktā minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši 1.10.8.punktam) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: inese.kempa@ldz.lv.

 1. Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:
  1. 1.pretendents piedāvājumu konkursam iesniedz līdz 2016.gada 29.decembrim plkst. 9.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš”). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.
  2. 2.Piedāvājumu konkursam atver 2016.gada 29.decembrī, plkst.10.00 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 344.kabinetā.

Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Atvēršanas sēdes dalībniekiem jāierodas laikus, ņemot vērā, ka nepieciešama caurlaide.

Atvēršanas sēdes dalībniekiem pēc komisijas pieprasījuma jāreģistrējas sarakstā, norādot atvēršanas sēdes dalībnieka vārdu, uzvārdu, tālruni un pretendenta (vai cita uzņēmuma nosaukumu (firmu)), kuru tas pārstāv.

 Atvēršanas sēdes dalībniekiem un pretendentam, kas vēlas iesniegt piedāvājumu un piedalīties piedāvājumu atvēršanas sēdē, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

  Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis +371 67234933, fakss: +371 67234250, e-pasts: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2016.gada 29.Decembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31