Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Dīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām”

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt atklātu konkursu „Dīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” (turpmāk – atklāts konkurss) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk  – Pircējs) vajadzībām. Līgums tiks slēgts starp sarunu procedūras uzvarētāju un Pircēju.

Konkursa priekšmets un apjoms:

Daļas Nr.

Konkursa priekšmets (nosaukums, standarts)

Daudzums

1.

Dīzeļdegviela

 LVS EN 590:2014

21 500 tonnas

(+/-) 25%

2.

Biodīzeļdegviela

LVS EN 14214 +A1:2014

1 120 tonnas

 (+/-) 25%

 

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu konkursa priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā. Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta katrai konkursa priekšmeta daļai atsevišķi un tās ir šādas:

            1.daļa – piedāvājuma nodrošinājums EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro);

            2.daļa – piedāvājuma nodrošinājums EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro).

Atklāta konkursa nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par konkursa nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu konkursa nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Atklātam konkursam „Dīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss vajadzībām”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms konkursa nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par konkursa nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Iepirkumu birojā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošs dokumentu). Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: Iveta.Cerina@ldz.lv.

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu konkursam iesniedz līdz 2017.gada 15.marta plkst.9.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu konkursam atver 2017.gada 15.martā, plkst.10.00 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 344.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Ceriņa, tālrunis +371 67234925, fakss: +371 67234250, e-pasts: Iveta.Cerina@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2017.gada 15.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš